Waar ben je naar op zoek?
Kies regio, land en uw taal

  

Privacybeleid

Bedankt voor uw bezoek aan onze website en uw interesse in ons bedrijf. De bescherming van uw persoonsgegevens is een belangrijke zorg voor ons. Om deze reden is de naleving van de strikte wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming voor ons een vanzelfsprekendheid. Gegevensbescherming begint met transparantie. Het is daarom onze zorg dat u altijd weet wanneer we welke van uw persoonlijke gegevens opslaan, voor welk doel we deze gebruiken, maar ook hoe u het gebruik ervan kunt beperken of voorkomen. Onze gegevensbeschermingsvoorschriften zijn zo ontworpen dat ze voldoen aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

I. Verwerkingsverantwoordelijke

MANN+HUMMEL International GmbH & Co KG
Schwieberdinger Straße 126
71636 Ludwigsburg/ Duitsland
Tel. +49 7141 980, Fax +49 7141 982545
info@mann-hummel.com

II. Adres van de functionaris voor gegevensbescherming

U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken via de volgende contactgegevens:
data.protection@mann-hummel.com

MANN+HUMMEL International GmbH & Co KG
Schwieberdinger Straße 126
71636 Ludwigsburg/ Duitsland

III. Rechtsgrond voor de verwerking

Persoonsgegevens worden door ons alleen verzameld, verwerkt en gebruikt als wij dit wettelijk toegestaan zijn of als u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Voor zover wij de toestemming van de betrokkene verkrijgen voor de verwerking van persoonsgegevens, dient artikel 6, lid 1a, van de EU-basisverordening inzake gegevensbescherming (AVG) als rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens.

Bij de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, dient artikel 6, lid 1b AVG als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan ons bedrijf is onderworpen, dient artikel 6, lid 1c AVG als rechtsgrondslag. Als bedrijf zijn wij bijvoorbeeld onderworpen aan wettelijke opslagverplichtingen op grond van de AO en de HGB.

Als vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, dient artikel 6, lid 1d, AVG als rechtsgrondslag.

Als de verwerking noodzakelijk is om een legitiem belang van ons bedrijf of een derde partij te beschermen en de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het eerste belang, dient artikel 6, lid 1f AVG als rechtsgrondslag voor de verwerking.

IV. Ontvanger van de gegevens

In principe verwerken wij alleen persoonsgegevens als wij daarvoor uw toestemming of wettelijke toestemming hebben. Dit geldt ook voor de overdracht van gegevens aan derden. Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan derden voor direct marketing doeleinden.

Uw gegevens worden verwerkt en gebruikt binnen de EU/EER. Voor bepaalde processen is verwerking buiten de EU/EER echter ook noodzakelijk. Als uw gegevens buiten de EU/EER worden verwerkt, zullen wij alle nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de verwerking voldoet aan de voorschriften inzake gegevensbescherming in overeenstemming met artikel 44 AVG. We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met de volgende ontvangers in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming:

 • aan derden die ons helpen bij het exploiteren van de website
 • binnen de MANN+HUMMEL Groep
 • in het kader van een geldige juridische procedure

We nemen ook passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen diefstal, ander verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang tijdens de verwerking.

V. Uw rechten

Rechten van betrokkenen
Als uw persoonsgegevens worden verwerkt, bent u de betrokkene in de zin van de AVG. Uw rechten zijn geregeld in hoofdstuk III van de AVG. U hebt het recht op toegang tot de gegevens die door de verwerkingsverantwoordelijke worden verwerkt, het recht op rectificatie, het recht op beperking van de verwerking, het recht op annulering, het recht op informatie, het recht op overdraagbaarheid, het recht om bezwaar te maken tegen verwerking, het recht om uw toestemming in te trekken en het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing op basis van uitsluitend geautomatiseerde verwerking.

Om uw rechten als betrokkene uit te oefenen, stuurt u een e-mail naar data.protection@mann-hummel.com.

Recht van beroep bij de toezichthoudende autoriteit
Ongeacht een andere regelgevende of gerechtelijke voorziening, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u woonachtig bent, waar uw werkplek is of waar de vermoedelijke inbreuk heeft plaatsgevonden wanneer u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de AVG.

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, adviseert de klager over de status en de resultaten van de klacht, inclusief de mogelijkheid van juridische stappen in de toepassing van artikel 78 AVG.

Op grond van artikel 77 AVG bent u vrij om de toezichthoudende autoriteit te kiezen. U kunt uw klacht bijvoorbeeld richten aan de toezichthoudende autoriteit van de deelstaat Baden-Württemberg, die verantwoordelijk is voor MANN+HUMMEL GmbH.

VI. Voorbehoud van recht op wijziging

Wij behouden ons het recht voor om deze gegevensbescherming aan te passen in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

VII. Website van MANN-HUMMEL luchtfiltratie

Wanneer u onze website bezoekt, wordt algemene informatie over dit proces automatisch opgeslagen in een protocolbestand. Dit is uitsluitend gemaakt voor systeemgerelateerde doeleinden. De opgeslagen gebruiksgegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens opgeslagen. De volgende gegevensrecord wordt gemaakt telkens wanneer de website wordt bezocht:

 • Geanonimiseerde IP-adressen
 • Datum en tijd van het verzoek (GMT)
 • Toegang locatie
 • Bericht dat aangeeft of de peiling is geslaagd (statuscode)
 • Hoeveelheid verzonden gegevens
 • Website waar de toegang werd gemaakt
 • Beschrijving van het gebruikte type webbrowser
 • Gebruikt besturingssysteem

De hierboven beschreven gegevens worden niet doorgegeven aan een derde partij en er wordt geen andere analyse gemaakt, tenzij er een wettelijke verplichting is om dit te doen.

Contact
Wanneer u contact met ons opneemt, slaan wij uw gegevens op met het oog op de verwerking van uw aanvraag en in het geval verdere correspondentie vereist is.

Persoonlijke gegevens worden verzameld via ons contactformulier voor de verwerking van uw aanvraag. Verplichte informatie is gemarkeerd met een sterretje (*). Alle andere details zijn vrijwillig.

Alle gegevens worden verwijderd na volledige verwerking van uw verzoek, nadat het doel niet langer van toepassing is en opslag niet langer nodig is, of de verwerking beperken als er wettelijke of anderszins voorgeschreven opslagverplichtingen zijn.

De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:

 • 6 lid 1a AVG, indien u uw toestemming hebt gegeven
 • 6 lid 1b AVG
 • 6 lid 1f AVG, omdat het in ons gerechtvaardigd belang is om uw vragen te beantwoorden

MANN+HUMMEL International GmbH & Co. KG maakt deel uit van de MANN+HUMMEL Group. Voor de verwerking van uw aanvraag kan het voor ons noodzakelijk zijn om uw gegevens en verzoeken binnen de MANN+HUMMEL Groep door te sturen. De gegevens worden in dit kader niet doorgegeven aan andere derden. De gegevens worden alleen gebruikt voor de verwerking van uw aanvraag. De gegevens worden volledig verwijderd nadat uw verzoek volledig is verwerkt. De uitzondering is wanneer de gegevens onderworpen zijn aan een wettelijke bewaartermijn of andere voorgeschreven bewaarplicht.

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens van onze zakenpartners vindt u hier: Informatie over gegevensverwerking voor klanten, leveranciers en andere zakenpartners

Onboarding van leveranciers
In het kader van supplier onboarding verzamelen wij bedrijfsgegevens en ook de volgende persoonlijke contactgegevens:

 • Voornaam, achternaam
 • Positie
 • E-mailadres

De gegevens die tijdens de onboarding van de leverancier worden verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor het initiëren van de zakelijke relatie. Verdere gegevensverwerking vindt alleen plaats als er een bestelling wordt geplaatst. Voor zover er geen zakelijke relatie tot stand komt, worden uw gegevens geblokkeerd voor verder gebruik en verwijderd nadat de bewaartermijnen volgens het belastingrecht en het handelsrecht zijn verstreken voor zover u niet uitdrukkelijk hebt ingestemd met een verder gebruik van de gegevens.

Gegevens aanvrager
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor zover dit nodig is voor de uitvoering van het sollicitatieproces. U kunt uw aanvraag ook langs elektronische weg indienen. Wij zullen uw gegevens uiteraard alleen gebruiken voor de verwerking van uw sollicitatie en zullen de gegevens niet doorgeven aan een derde partij. Houd er rekening mee dat e-mails die onversleuteld worden verzonden, niet worden verzonden met bescherming voor toegang.

De categorieën gegevens die we verwerken omvatten de volgende:

 • Stamgegevens sollicitant (voornaam, achternaam, adres, functie)
 • Kwalificatiegegevens (begeleidende brief, CV, eerdere activiteiten, beroepskwalificatie)
 • Referenties en certificaten (prestatiegegevens, evaluatiegegevens, enz.)
 • Inloggegevens (e-mail, wachtwoord)
 • Heb je gesolliciteerd op een bepaalde functie en is deze functie niet meer beschikbaar of zijn wij van mening dat je nog beter geschikt bent voor een andere functie, dan sturen wij je sollicitatie graag door naar een andere afdeling in het bedrijf. Hiervoor moeten wij uw toestemming vragen.

  Nadat de sollicitatieprocedure is afgerond, worden uw persoonsgegevens verwijderd, tenzij u actief de wens uitdrukt dat wij uw gegevens voor een langere periode bewaren of u een contract hebt gesloten. De rechtsgrondslag is artikel 6 lid 1, onder a), b) en f) AVG en § 26 van de Duitse wet op de gegevensbescherming (BDSG).

  Aanvullende informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens in het sollicitatieproces vindt u hier: Privacyverklaring HR

  Webinar
  Wij verwerken uw persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is voor het organiseren van de door ons aangeboden webinars waarvoor u zich heeft aangemeld.

  De categorieën gegevens die we verwerken omvatten stamgegevens (bijv. naam van de deelnemer en bedrijfsnaam) en communicatiegegevens (bijv. telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres).

  Gedetailleerde informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens vindt u onder de volgende link: Privacy Informatie Webinar

  Nieuwsbrief
  Het is mogelijk om u te abonneren op gratis nieuwsbrieven die u informeren over updates en aanbiedingen van onze producten. Uw persoonsgegevens worden tijdens de registratie verwerkt met het oog op het verzenden van nieuwsbrieven. De verwerking gebeurt in ons CRM-systeem. Uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres) worden voor dit doel overgedragen aan het CRM-systeem.

  Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, ontvangt u een bevestigingsmail om uw identiteit te verifiëren (dubbele opt-in). Wij slaan uw IP-adres en de datum van registratie op. Deze opslag dient alleen als bewijs voor de toezichthoudende autoriteiten en in het geval dat een derde partij een e-mailadres misbruikt en zich registreert voor de nieuwsbrief zonder medeweten van de rechthebbende.

  U kunt uw toestemming voor de opslag van uw gegevens en de ontvangst van de nieuwsbrief te allen tijde voor de toekomst intrekken. De herroeping kan via een link in de nieuwsbrief zelf. Na herroeping ontvangt u de nieuwsbrief niet meer.

  We analyseren het gebruik van nieuwsbrieven in gepseudonimiseerde vorm. Hiervoor worden openingskoersen, harde en zachte bounces om de afleverbaarheid van de nieuwsbrief en het aantal doorgestuurde nieuwsbrieven te controleren geregistreerd. Met deze analyse kunnen geen conclusies worden getrokken over persoonsgegevens zoals uw e-mailadressen.

  VIII. Cookies

  Wij gebruiken cookies op onze website. Dit zijn transitcookies die automatisch worden verwijderd wanneer u uw browser sluit. Deze omvatten met name sessiecookies. We gebruiken ook permanente cookies. Deze worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan variëren afhankelijk van de gebruikte cookie.

  De volgende soorten cookies worden door ons gebruikt:

  • Strikt noodzakelijke cookies
  • Prestatie cookies
  • Cookies voor marketingdoeleinden (marketingcookies)

  is de wettelijke basis voor het gebruik van cookies:

  • 6 lid 1f AVG
  • 6 lid 1 bis AVG

  Onze website maakt gebruik van de cookie-consent-technologie van OneTrust om u te informeren over de gebruikte cookies.


Duur van de opslag, mogelijkheid van bezwaar en verwijdering
Cookies worden opgeslagen op de computer van de gebruiker en worden door de gebruiker naar onze site verzonden. Daarom heeft u als gebruiker volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen in uw internetbrowser te wijzigen, kunt u de overdracht van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden verwijderd. Dit kan ook automatisch. Als cookies voor onze website zijn gedeactiveerd, is het mogelijk dat niet alle functies van de website volledig kunnen worden gebruikt.

Gebruik van OneTrust (toestemming voor cookies)
Onze website maakt gebruik van de cookie-consent-technologie van OneTrust om uw toestemming te verkrijgen voor de opslag van bepaalde cookies in uw browser en om deze op een manier te documenteren die voldoet aan de gegevensbescherming. De leverancier van deze technologie is OneTrust, met twee hoofdkantoren in de Verenigde Staten en Engeland: Atlanta, GA, VS (co-hoofdkantoor), 1200 Abernathy Rd NE, Building 600, Atlanta, GA 30328 Verenigde Staten, +1 (844) 847-7154, Engeland (co-hoofdkantoor), 82 St Johns Street, Farringdon London, EC1M 4JN, +44 (800) 011-9778. Wanneer u onze website bezoekt, wordt een OneTrust-cookie opgeslagen in uw browser, die de toestemmingen opslaat die u hebt gegeven of de intrekking van dergelijke toestemmingen.

De verzamelde gegevens worden opgeslagen totdat u ons verzoekt deze te verwijderen of totdat u de OneTrust-cookie zelf verwijdert of totdat het doel waarvoor de gegevens worden opgeslagen niet langer van toepassing is. Verplichte wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast. Details over de gegevensverwerking van OneTrust-cookies zijn te vinden in de OneTrust-gegevensbeschermingsverklaring op https://www.onetrust.com/privacy/.

De OneTrust Cookie Content-technologie wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, zin 1c AVG.

Adobe Analytics
Deze website maakt gebruik van Adobe Analytics, een webanalyseservice die wordt aangeboden door Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ierland ("Adobe"). Adobe Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Als de door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website naar een server van Adobe wordt verzonden, zorgen de instellingen ervoor dat het IP-adres vóór de geolocatie wordt geanonimiseerd en wordt vervangen door een generiek IP-adres voordat het wordt opgeslagen. In opdracht van de exploitant van deze website zal Adobe deze informatie gebruiken om het gebruik van de website door gebruikers te evalueren, om rapporten over website-activiteiten samen te stellen en om verdere diensten aan de website-exploitant te leveren in verband met website- en internetgebruik. Het IP-adres dat door uw browser in het kader van Adobe Analytics wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere Adobe-gegevens. U kunt de opslag van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig aan te passen. We willen u er echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat het verzamelen van gegevens die door de cookie worden gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) naar Adobe worden verzonden en de verwerking van deze gegevens door Adobe door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html.

Googlen
Op onze website wordt Java-Script code van het bedrijf Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (hierna: Google) geladen. Als u Java-Script in uw browser hebt geactiveerd en geen Java-Script-blocker hebt geïnstalleerd, kan uw browser persoonlijke gegevens naar Google verzenden. Om de uitvoering van Java-Script code van Google helemaal te voorkomen, kunt u een Java-Script blocker installeren (bijv. www.noscript.net of www.ghostery.com).

Google ReCaptcha
Om voldoende gegevensbeveiliging te garanderen bij het verzenden van contact- en registratieformulieren, gebruiken we de Google ReCaptcha-service.  De aanbieder is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). Google ReCaptcha wordt op onze website gebruikt om te onderscheiden of de invoer in formulieren wordt gedaan door een natuurlijke persoon of onrechtmatig door machinale en geautomatiseerde verwerking. De gegevensverwerking wordt uitgevoerd in ons legitieme belang in overeenstemming met artikel 6, lid 1f AVG. De Google-service omvat de verwerking van IP-adressen en, indien van toepassing, andere gegevens die Google nodig heeft voor de ReCaptcha-service. Hierop zijn de afwijkende gegevensbeschermingsvoorschriften van Google Inc. van toepassing. Meer informatie over de richtlijnen voor gegevensbescherming van Google Inc. vindt u op https://policies.google.com/privacy? hl=nl&gl=nl of www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Google Maps Plug-In
Onze website maakt gebruik van de Google Maps-service om u in staat te stellen MANN+HUMMEL-locaties te vinden en te bekijken. Google Maps is een kaartservice van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, kan informatie, inclusief het IP-adres en het adres dat is ingevoerd als onderdeel van de routefunctie, worden overgebracht naar de servers van de provider. Deze informatie wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Wanneer u een website bezoekt die Google Maps bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van Google, waarbij de kaartinhoud naar uw browser wordt verzonden en door deze wordt geïntegreerd. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Volgens de huidige kennis omvat dit de volgende gegevens:

 • Datum en tijd van uw bezoek aan de betreffende website,
 • Internetadres of URL van de opgeroepen webpagina,
 • IP-adres, (start)adres ingevoerd tijdens routeplanning

Voor het gebruik van Google Maps is uw toestemming vereist in overeenstemming met artikel 6, lid 1a AVG. Alleen dan kunnen onze online aanbiedingen onbeperkt worden gebruikt. Als u na uw toestemming geen gegevensverwerking door Google via deze service meer wenst, kunt u het gebruik van JavaScript deactiveren in uw browserinstellingen. Houd er rekening mee dat in dit geval de interactieve kaartfunctie van Google Maps niet langer of slechts gedeeltelijk bruikbaar is.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy.

Dubbelklikken
Onze website maakt gebruik van Doubleclick, een dienst die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Doubleclick wordt gebruikt om advertenties weer te geven wanneer u onze website bezoekt. Doubleclick gebruikt informatie (maar geen persoonlijk identificeerbare informatie zoals uw naam of e-mailadres) over uw bezoeken aan deze en andere websites om advertenties weer te geven over producten en diensten die voor u interessant zijn. Als u meer informatie wilt over deze praktijken of als u wilt weten wat uw keuzes zijn om deze informatie niet door Doubleclick te laten gebruiken, klikt u hier: https://policies.google.com/technologies/ads?gl=en&hl=en.

YouTube
Op onze website wordt de dienst YouTube van het bedrijf Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View geladen. We gebruiken deze service om u multimedia-inhoud aan te bieden. Om deze service te gebruiken, is uw toestemming vereist in overeenstemming met artikel 6, lid 1a AVG. Uw browser kan persoonlijke gegevens naar Google verzenden wanneer u de YouTube-service gebruikt. Verder vindt u gedetailleerde informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens in het privacybeleid van YouTube: https://policies.google.com/privacy.

Link naar sociale media
We hebben op onze website links opgenomen naar onze respectievelijke profielen op Facebook, Twitter en LinkedIn. Door op het betreffende symbool te klikken, krijgt u toegang tot onze profielen op de respectieve sociale mediaplatforms.

Deze koppeling verzendt geen gegevens van u naar de exploitanten van het respectieve sociale mediaplatform. Als u op een van deze links klikt, wordt u doorgestuurd naar de betreffende website van het sociale netwerk en doorgestuurd. Afhankelijk van uw browserinstellingen gebeurt dit door een nieuw tabblad of een pop-up te openen. Alleen wanneer u de URL wijzigt, verzamelt en verwerkt de exploitant van het betreffende sociale netwerk uw gegevens.
Volg deze link voor meer informatie over privacy op Facebook:
https://www.facebook.com/about/privacy/.

Volg deze link voor meer informatie over gegevensbescherming op Twitter:
https://twitter.com/en/privacy.

Volg deze link voor meer informatie over het privacybeleid van Instagram:
https://help.instagram.com/519522125107875.

LinkedIn Insight-tag
We gebruiken de Insight Tag-service van LinkedIn Corp. (LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale CA 94085, VS of LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland) als onderdeel van onze op gebruik gebaseerde online advertenties. Met behulp van deze technologie kunnen we rapporten genereren over de prestaties van onze advertenties en informatie over website-interactie. Voor dit doel is de LinkedIn Insight Tag ingebed op deze website, die een verbinding tot stand brengt met de LinkedIn-server wanneer u deze website bezoekt. Wij verwerken uw gegevens om campagnes te evalueren en informatie te verzamelen over websitebezoekers die ons mogelijk hebben bereikt via onze campagnes op LinkedIn.

Voor meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van gegevens door LinkedIn, evenals uw instellingsopties voor het beschermen van uw privacy, raadpleegt u het privacybeleid van LinkedIn op de volgende link https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=en_EN. Meer informatie over de LinkedIn Insight Tag en hoe deze werkt vind je op de volgende link https://business.linkedin.com/marketing-solutions/insight-tag.

De LinkedIn Insight Tag wordt alleen ingesteld met uw toestemming. Het gebruik van de tag is dienovereenkomstig gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder a), van een DSGVO.

Meta Conversie bijhouden Pixel

We gebruiken de Custom Audiences-service van Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal 

Square, Dublin 2, Ierland, als onderdeel van onze op gebruik gebaseerde online reclame. Hiervoor definiëren we doelgroepen van gebruikers op basis van bepaalde kenmerken in de Meta-advertentiemanager, die vervolgens advertenties te zien krijgen binnen het Facebook- of Instagram-netwerk. Gebruikers worden door Meta geselecteerd op basis van de profielinformatie die ze verstrekken en andere gegevens die ze verstrekken via hun gebruik van Facebook of Instagram. Als een gebruiker op een advertentie klikt en vervolgens op onze website terechtkomt, ontvangt Meta de informatie dat de gebruiker op de social media-post heeft geklikt via de metapixel die op onze website is ingesloten.

In principe genereert dit een niet-omkeerbare en niet-persoonlijke controlesom (hashwaarde) van uw gebruiksgegevens, die wordt doorgestuurd naar Meta voor analyse- en marketingdoeleinden. Hierbij wordt informatie verzameld over uw activiteiten op onze website (bijv. surfgedrag, bezochte subpagina's, etc.). Meta gebruikt uw IP-adres om berichten over acties in sociale media geografisch te beperken.

Meta Custom Audiences kunnen worden gebruikt en na de filtertestcampagne om berichten af te spelen gericht op Facebook- en Instagram-profielen die interactie hadden gehad met de actie-inhoud. Voor meer informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Meta, evenals je instellingsopties om je privacy te beschermen, verwijzen we je naar het privacybeleid van Meta op de volgende link https://www.facebook.com/policy.php. Meer informatie over de Meta Pixel en hoe deze werkt, vind je op de volgende link https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?id=1205376682832142.

In de accountinstellingen van Facebook of Instagram kun je instellen welke advertenties aan jou worden weergegeven op Facebook of Instagram. De metapixel wordt alleen ingesteld met uw toestemming. De rechtsgrondslag voor toegang tot de informatie is uw toestemming volgens art. 25 (1) TTDSG. De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is uw toestemming conform Art. 6 para 1 lit. a GDPR. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

Google Ads
We gebruiken de service Google Ads. Google Ads is een online advertentieprogramma van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS. De verantwoordelijke partij voor gebruikers in de EU/EER en Zwitserland is Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5.

Dit betekent dat we Google Ads plaatsen en daarbij ook gebruikmaken van Google Remarketing en Conversion Tracking. De advertenties worden weergegeven na zoekopdrachten op websites van het advertentienetwerk van Google. Daarnaast gebruiken we Ads remarketinglijsten voor zoekadvertenties. Hierdoor kunnen we advertentiecampagnes voor zoekopdrachten aanpassen voor gebruikers die onze website eerder hebben bezocht. Via de diensten hebben we de mogelijkheid om onze advertenties te combineren met bepaalde zoektermen of om advertenties weer te geven voor eerdere bezoekers waarin bijvoorbeeld diensten worden geadverteerd die de bezoekers op onze website hebben bekeken. Zo kunnen we op interesses gebaseerde advertenties weergeven aan gebruikers van onze website op andere websites binnen het advertentienetwerk van Google (als een "Google-advertentie" binnen Google Zoeken of op andere websites).

Voor op interesses gebaseerde aanbiedingen is een analyse van online gebruikersgedrag nodig. Google gebruikt cookies om deze analyse uit te voeren. Wanneer er op een advertentie wordt geklikt of wanneer onze website wordt bezocht, wordt er door Google een cookie op de computer van de gebruiker geplaatst. Deze cookies hebben een geldigheidsduur van 90 dagen. De informatie die door middel van de betreffende cookie wordt verzameld, wordt gebruikt om de bezoeker te targeten bij een volgende zoekopdracht. Meer informatie over de gebruikte cookietechnologie is ook te vinden in de toelichting van Google over websitestatistieken en in het privacybeleid. Met behulp van deze technologie ontvangen Google en wij als klant informatie over het feit dat een gebruiker op een advertentie heeft geklikt en naar onze webpagina's is doorverwezen. De op deze manier verkregen informatie wordt uitsluitend gebruikt voor statistische evaluatie voor advertentieoptimalisatie. We ontvangen geen informatie waarmee bezoekers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Uw IP-adres wordt doorgegeven aan Google, maar omdat we op deze website Google Analytics IP-masking gebruiken, wordt uw IP-adres geanonimiseerd. De statistieken die Google aan ons verstrekt, bevatten het totale aantal gebruikers dat op een van onze advertenties heeft geklikt en, indien van toepassing, of ze zijn doorgestuurd naar een pagina op onze website die is voorzien van een conversietag. Op basis van deze statistieken kunnen we nagaan op welke zoektermen het vaakst op onze advertentie werd geklikt en welke advertenties ertoe leiden dat de gebruiker contact met ons opneemt via het contactformulier.

Voor zover gegevens buiten de EER worden verwerkt, waar geen niveau van gegevensbescherming bestaat dat overeenkomt met de Europese norm, hebben we contractuele clausules volgens de EU-standaard afgesloten met de serviceprovider om een veilig niveau van gegevensbescherming vast te stellen. Meer informatie over gegevensbescherming in het kader van Google Ads vindt u op: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

De rechtsgrondslag voor toegang tot de informatie is uw toestemming conform art. 25 (1) TTDSG. De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is uw toestemming conform Art. 6 para 1 lit. a GDPR. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Als u niet wilt dat uw bezoek wordt opgenomen in de gebruikersstatistieken, kunt u dit voorkomen door het opslaan van de voor deze technologieën vereiste cookie te verhinderen, bijvoorbeeld via uw browserinstellingen. Je hebt ook de mogelijkheid om de soorten Google-advertenties te selecteren of op interesses gebaseerde advertenties op Google te deactiveren via de advertentie-instelling. U kunt het gebruik van cookies door derden ook uitschakelen door de deactiveringshulp van het netwerkadvertentie-initiatief te bellen.