Wettelijke kennisgeving

Copyright en handelsmerken

Copyright 2013 MANN+HUMMEL GMBH. Alle rechten voorbehouden. Alle teksten, afbeeldingen, grafieken en geluids-/video-/animatiebestanden, inclusief de wijze waarop deze zijn gerangschikt, zijn onderworpen aan het auteursrecht en andere wetgeving inzake de bescherming van intellectueel eigendom (bijv. merkenrecht). Ze mogen niet voor commerciële doeleinden of met het oog op verspreiding op andere websites gekopieerd, gewijzigd of gebruikt worden. Bovendien bevatten bepaalde webpagina's van MANN+HUMMEL GMBH materiaal dat onder het auteursrecht van derden valt en voor gebruik op deze website ter beschikking werd gesteld.

 

Licentierechten

Wij vertrouwen erop dat u begrijpt dat MANN+HUMMEL GmbH haar intellectuele eigendom, waaronder patenten, handelsmerken en copyrights, moet beschermen. Dientengevolge kunnen op deze webpagina's geen licentierechten op het intellectuele eigendom van MANN+HUMMEL GMBH in welke vorm dan ook worden verleend.

 

Aansprakelijkheid

MANN+HUMMEL besteedt de grootst mogelijke zorg aan de creatie van haar webpagina's en zorgt ervoor dat deze regelmatig geactualiseerd worden. MANN+HUMMEL kan echter geen garantie geven voor een probleemloze toegang tot de ter beschikking gestelde informatie (afbeeldingen, tekst, prijzen, enz.) of voor de volledigheid, juistheid en actualiteit ervan. MANN+HUMMEL behoudt zich het recht voor, wijzigingen in of aanvullingen op de ter beschikking gestelde informatie aan te brengen.

MANN+HUMMEL is, voor zover wettelijk toegestaan, niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade - inclusief gederfde winst - die ontstaat door of in verband met de op deze website verstrekte informatie.

Het bovenstaande geldt ook voor alle links waarnaar op deze webpagina's wordt verwezen, hetzij direct of indirect. MANN+HUMMEL is niet aansprakelijk voor verlies of schade die ontstaat door het oproepen, downloaden en opslaan van deze pagina's of links.

MANN+HUMMEL wijst u er hierbij op dat wij geen invloed hebben op de lay-out en de inhoud van de gelinkte pagina's. Daarom kunnen wij ook niet instaan voor de juistheid, volledigheid, kwaliteit en actualiteit van de daar beschikbaar gestelde informatie. Daarom distantiëren wij ons hierbij van alle inhoud op alle pagina's waarnaar op onze website wordt verwezen.

De informatie en gegevens op deze pagina's vormen geen enkele vorm van garantie of waarborg, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend. In het bijzonder vormen zij geen impliciete belofte of garantie met betrekking tot eigenschappen en staat, verhandelbaarheid, geschiktheid voor specifieke doeleinden of het niet overtreden van wetten en het niet schenden van octrooien.

De informatie vormt geen aanbod tot verkoop. Alle vermelde prijzen zijn vrijblijvend.