Vad letar du efter?
Välj region, land och språk
Utomhusluftrenare

Utomhusluftrenare

Över hela världen lider många stadsbor av att andas in den höga koncentrationen av föroreningar som finns i luften.

Utomhusluftrenare för bättre luftkvalitet

Våra filtreringslösningar ger bättre luftkvalitet i städer

Förorenad luft i städer världen över där många invånare far illa från att andas in höga koncentrationer av föroreningar som finns i den omgivande luften. Källorna, som trafik och fabriker, orsakar höga koncentrationer av partiklar och kvävedioxid (NO2). I Tyskland och andra länder är överskridandet av gränsvärdena ett ämne som diskuteras flitigt. I områden eller platser med hög trafik där utsläppen är höga och luftutbytet lågt är invånarna betydligt mer utsatta och hälsoeffekterna är direkt skadliga. 

Detta gäller till exempel högtrafikerade gator och tunnelbanestationer. Personer med andningssjukdomar, äldre och barn ska inte utsättas för höga koncentrationer av partiklar eller kvävedioxid. Det är helt avgörande för livskvaliteten att man har ren luft i sin omgivning. På platser där människor studerar, jobbar, shoppar eller spenderar sin fritid är det viktigt att man har ren luft.

"Det är främst tre föroreningar som orsakar allvarliga skador: Dålig luftkvalitet fortsätter skada européers hälsa, särskilt i städer, där partiklar (PM), kvävedioxid (NO2) och ozon på marknivå (O3) är de tre värsta skadeämnena."

Europeiska miljöbyrån: Luftkvalitet i Europa, rapport från 2018

Våra lösningar ger ren luft vid hotspots för föroreningar

Filterkub

Titta på videon och se hur den fungerar

Den modulära filterkuben från MANN+HUMMEL hjälper till att förbättra luftkvaliteten på platser med hög förorening – som trafikkorsningar eller högtrafikerade vägar. Filterkuber hjälper också till att effektivt reducera luftföroreningar i känsliga områden som skolgårdar, lekplatser och matmarknader. Filterkub-teknik kan också integreras i befintlig infrastruktur på t.ex. busshållplatser eller reklampelare (se filtergaller och filterruta). 

De decentraliserade filterkuberna kan binda över 80 procent av kvävedioxid (NO2), ozon (O3) och fint damm som finns i omgivningsluften som filtreras. Kärnan i tekniken är det nyutvecklade kombifiltret som innehåller ett lager med filter som fångar upp partiklar. Tack vare den stora ytan på det porösa aktiverade kolmaterialet absorberas NO2 och O3 väldigt effektivt med lågt tryckfall och energiförbrukning.

 Beroende på vilka krav man har kan ett modulärt system användas där flera filterkuber installeras ovanpå varandra för att bilda en filterpelare. En filterpelare med tre filterkuber kan rena 14 500 m³ luft varje timme. Filterkuberna är utrustade med en intelligent mekatronisk systemarkitektur. Sensorer samlar in data om luft, väder och föroreningsnivåer och överföra dessa data till molnet. På så sätt kontrollerar filtersystemet sig själv beroende på drift- och miljöbegränsningar och sparar energi eftersom fläkten endast körs vid behov.

Vetenskapligt bevisad effektivitet hos filterkuberna

Filterkubernas effektivitet bevisades vetenskapligt 2018, och effektiviteten för filterkuberna från MANN+HUMMEL bekräftades i en samstudie med KIT (Karlsruhe Institute of Technology). Effektiviteten för installationen av filterpelare på stora områden har bevisats i långsiktiga tester på Neckartor i Stuttgart, Tyskland. Den högtrafikerade huvudleden var under en lång period den mest förorenade platsen i hela Tyskland sett till fint damm och skadliga gaser. Man kan hitta mer information om proceduren och testets utformning i slutrapporten  från pilotprojektet som togs fram tillsammans med transportverket i Baden-Württemberg. 

Jämfört med andra åtgärder i städers kontrollplaner för luftförorening har installationen av ett filterkubnätverk varit mer framgångsrikt än genomsnittet. Åtgärder som övergång till elbilar, främjande av cykeltrafik och kollektivtrafik, mjukvaruuppdateringar och trafikhantering har alla en väldigt låg påverkan när det kommer till att minska mängden kvävedioxid. Det enda som kan jämföra sig med filterkubernas effektivitet vore om man förbjöd bilkörning, men detta skulle markant begränsa leveranser och pendeltrafik, samt hålla konsumenter borta från stadskärnorna. Eftersom filterkuber renar luften utan att påverka trafikflödet är de ekonomiska samtidigt som de skyddar invånare och besökare.

Exempel på installation av Filter Cube

När man ska installera filterkuber undersöker man först omgivningen där de ska installeras, vilket typiskt sett är en plats med hög förorening. Oavsett om det är en öppen yta eller en trafikerad väg, en innergård i ett affärsdistrikt eller en relativt liten tunnelbanestation, så gör våra experter beräkningar för området och tar fram olika potentiella åtgärder. De kontrollerar var det finns mest fint damm och NO2 och hur föroreningarna rör sig genom luften. Därefter avgör de hur många filterkuber som behövs och var de ska installeras i respektive område. Med hjälp av en simulering fastställs planeringen internt och kontrolleras därefter av en oberoende ingenjörsbyrå.

En filterkub behöver 1 m² utrymme och tillgång till elektricitet. Beroende på platsen och kundens krav kan en grund och dataanslutning inkluderas. Efter förberedelserna med infrastrukturen är färdiga kan systeminstallationen sättas igång. Tack vare den intelligenta systemarkitekturen kontrollerar filterkuben sig själv efter rådande drift- och omgivningsförhållanden. Operatören kan dock också styra enheten på distans och få tillgång till systemet vid behov.

Nedladdningar

Referensprojekt

Vanliga frågor och andra frågor

Allmän information

Kritiska värden för partiklar och kvävedioxid överskrids i många tyska städer, vilket påverkar stadsbornas hälsa. MANN+HUMMEL har utvecklat Filter Cubes för att minska koncentrationen av föroreningar på platser med särskilt förorenad luft. Dessa kan med mycket låga energibehov extrahera 80 procent av finstoft och kvävedioxid från den attraherade omgivande luften.

Som en del av ett pilotprojekt installerades de första Filter Cube-kolonnerna vid Neckartor i Stuttgart i november 2018 för att skydda invånarna och undvika körförbud. Efter positiva resultat när det gäller att minska föroreningarna av fint damm, eftermonterade MANN+HUMMEL de befintliga konstruktionerna med nyutvecklade combifilter i juli 2019. Dessa gör det möjligt att fånga upp inte bara fina dammpartiklar utan även kvävedioxid från luften.

Tack vare det framgångsrika pilotprojektet vid Neckartor är MANN+HUMMEL det första företaget som vetenskapligt har bevisat effekten av filterkuberna. Denna verifiering gjordes i samarbete med Karlsruhe Institute of Technology och den statliga miljöbyrån i Baden Württemberg.

Under tiden har vi installerat och driftsatt 15 projekt på tre kontinenter och renat 1 640 000 m3 /timme luft utomhus. För att sätta detta i perspektiv är detta den mängd luft som behövs för att täcka luftbehovet hos 3 420 000 människor per timme.

Utrustade med energieffektiva fläktar drar Filter Cubes till sig omgivande luft. Denna luft filtreras med hjälp av filter för fina dammpartiklar, vilket avlägsnar farliga fina dammpartiklar från den attraherade omgivande luften. Om värdena för kvävedioxid eller ozon också är för höga används så kallade kombinationsfilter. Dessa har ett mycket effektivt filterskikt för fint damm kombinerat med ett särskilt aktivt kolskikt. Tack vare sin stora inre yta kan det mycket porösa aktiva kolet absorbera NO2 mycket effektivt.  Detta specialutvecklade kombinationsfiltermedium möjliggör en särskilt hög luftgenomströmning med mycket låg energiförbrukning på samma gång. Därmed renas luften med mycket låg energiförbrukning.

Filterkolonnernas funktion kan justeras efter behov via en styrenhet och på så sätt reagera på den aktuella luftkvaliteten. Externa sensorer registrerar luft- och väderdata som sedan sammanförs och analyseras i ett moln. Den effektiva radien för en kolonn är 15-20 meter. För att uppnå en områdesomfattande effekt inom en viss vägsträcka behövs ett nätverk av flera pelare där de effektiva radierna överlappar varandra. På så sätt kan ett filtreringsfält minska luftföroreningarna finstoft och NO2 i det personrelevanta området (t.ex. gångvägar) med upp till 10-30 %.

Enligt WHO dör cirka 4,2 miljoner människor i världen varje år på grund av luftföroreningar utomhus. Den främsta orsaken är fint damm (partiklar), som kan tränga djupt in i lungorna och orsaka sjukdomar (se diagrammet till vänster: Vilka partikelstorlekar är farliga för vår kropp).

Kvävedioxid förvärrar allergier, skadar luftvägarna och kan bidra till hjärtsjukdomar.

Föroreningar av fint damm är särskilt relevanta på vissa platser i städerna. Mycket ofta finns dessa högre utsläpp på platser där fler människor brukar befinna sig. Detta gäller stora vägkorsningar, tunnelbanestationer, busshållplatser och tunnlar. Hälsoriskerna på dessa platser är särskilt stora.

För vissa grupper är riskerna med föroreningar över genomsnittet. Personer med sjukdomar i andningsorganen, äldre personer eller barn bör inte utsättas för förhöjda koncentrationer av fint damm eller kvävedioxid.

Ren luft är ett grundläggande krav för livskvalitet. Var människor än studerar, arbetar, handlar eller tillbringar sin fritid vill de vara omgivna av ren luft. Ingen vill vara orolig för värden för fint damm.

Konstruktion, kostnader, elektricitet

Om det endast krävs en minskning av fint damm från den omgivande luften används partikelfilter tillverkade av högutvecklade mikrofibermedier. Vid trafikknutpunkter med hög kvävedioxidbelastning används så kallade kombifilter, som förutom ett högeffektivt filterskikt även har ett särskilt aktivt kolskikt för fint damm. Detta skikt avskiljer NO2 från den omgivande luften genom fysisk adsorption, kemisk bindning och katalytisk reduktion.

Varje Filter Cube-installation är unik, så vi kan inte. Nämna standardpriser. Utformningen (Filter Cube I, II, III) och antalet Filter Cubes beror på många faktorer, till exempel plats, föroreningar, vindförhållanden osv. För specifika förfrågningar, vänligen ta kontakt med kontaktpersonerna längst ner på sidan. De kommer att ge dig information som är specifik för din projektbeskrivning.

Energiförbrukningen för våra Filter Cubes III är ca 1 500 W/h. Detta är jämförbart med en kommersiell dammsugare, men med 100 gånger större luftgenomströmning.

Filterkolonnerna kräver en elanslutning och kan inte drivas oberoende, till exempel med bränsleceller.

Luftvolymflödet för en Cube III-kolonn är 17.625 m3/h. Detta motsvarar ett rum i storleken av en fotbollsplan med en höjd på två meter.

En Filter Cube III väger cirka 1 000 kilo.

Filterkolonnerna är 3,60 meter höga, har ett fotavtryck på mindre än 1 m2 och består var och en av upp till tre staplade komponenter, kuberna. De enskilda kuberna har en sidlängd på nästan en meter.

Filtren bortskaffas som hushållsavfall i enlighet med gällande bestämmelser. Det är inte farligt avfall eftersom det fina damm som är bundet i filtret inte längre är hälsofarligt.

Vi vill uppnå en minskning av partikel- och kvävedioxidföroreningar på särskilt förorenade platser. Med hjälp av modern separations- och katalysatorteknik avskiljer avfallsförbränningsanläggningar i Tyskland farliga föroreningar som kvävedioxid och partiklar i stor industriell skala i enlighet med miljöbestämmelserna. Det som återstår i slutet är aska som kan deponeras på deponier.

Effekt och bevis

Den effektiva radien för en kolonn är 15-20 meter. För att uppnå en områdesomfattande effekt inom en viss vägsträcka behöver vi ett nätverk av flera pelare med överlappande effektiva radier. På så sätt kan ett filtreringsfält minska luftföroreningarna av fint damm och NO2 i det personrelevanta området (t.ex. gångvägar) med upp till 10-30 %.

Tack vare pilotprojektet vid Neckartor i Stuttgart är MANN+HUMMEL det första företag som har kunnat bevisa denna effekt vetenskapligt i samarbete med KIT och LUBW.

Invånare och politik

Beroende på installationsområdet gäller olika krav på bullerskydd. Dessa definieras i en nationell teknisk anvisning för bullerskydd (TA-Lärm). Våra filterkuber uppfyller kraven i TA-lärm.

Beroende på deras placering och närhet till bostadshus regleras enskilda filter upp eller ner enligt de rättsliga kraven.

Vi använder också teknik för ljudisolering. Vi drar nytta av vårt akustiklaboratorium och vår expertis inom ljuddesign, som vi har förvärvat inom bilindustrin.

Mätstationerna är installerade där exponeringen för luftföroreningar är särskilt hög. Hälsorisken för boende, fotgängare och trafikanter är på motsvarande sätt hög på dessa platser. Filterkuberna från MANN+HUMMEL förbättrar luftkvaliteten längs de vägsträckor där de är placerade. Det finns ingen specifik och punktuell påverkan på mätpunkterna.

Filterkolonnerna från MANN+HUMMEL är en del av en helhetslösning för att förbättra luftkvaliteten i respektive stad. Tillsammans med andra åtgärder som är förankrade i deras planer för bekämpning av luftföroreningar kan våra kolonner erbjuda ett effektivt skydd mot partiklar och kväveoxider på särskilt förorenade platser.

Ytterligare användningsområden

På platser med höga utsläppsnivåer och låg luftväxling, t.ex. underjordiska stationer, är människors hälsa särskilt hotad. På busshållplatser eller tågstationer utsätts människor för tillfälligt förorenad luft. Här skulle vår teknik också kunna användas för att förbättra luften och därmed skydda de förbipasserandes hälsa. Olika Filter Cube-projekt befinner sig i planerings- och genomförandestadiet. Dessutom arbetar våra utvecklare med ytterligare tillämpningar för bland annat matställen, hotellobbys, flygplatshallar och idrottsplatser samt med att integrera tekniken i befintlig infrastruktur.

Våra lösningar för bättre luftkvalitet i städer

Filterkub

Den modulära MANN+HUMMEL Filter Cube bidrar till att förbättra luftkvaliteten på platser med hög luftföroreningar och kan även integreras i befintlig infrastruktur (se Filter grid och Filter Square).

Filtergaller

Tekniken kan också integreras i skyltar för busshållplatskurer, tågstationer eller i någon annan specialbyggd design och tillgänglig infrastruktur.

Filterruta

MANN+HUMMEL har utvecklat så kallade Filterrutor som är speciellt skräddarsydda för användning i underjordiska stationer.

Fint damm partikelfilter för tak

Det nyutvecklade findammpartikelfiltret från MANN+HUMMEL förbättrar utsläppsbalansen i fordon genom att fånga upp utsläpp från fordonet och filtrera fint damm från omgivningsluften.

Partikelfilter under golv

Det nyutvecklade findammpartikelfiltret från MANN+HUMMEL förbättrar utsläppsbalansen i fordon genom att fånga upp utsläpp från fordonet och filtrera fint damm från omgivningsluften.

Partikelfilter för bromsdamm

I samarbete med sin utvecklingspartner Hitachi Automotive Systems har MANN+HUMMEL gjort betydande framsteg med sitt bromsdammpartikelfilter – också mot bättre luftkvalitet.

Partikelfilter för frontend

Som en förlängning av det breda spektrumet av initiativ som syftar till att minska föroreningar av fint damm har MANN+HUMMEL utvecklat en världspremiär i samarbete med HBPO.

Fine dust filtration against worst air quality in underground stations

Har du några frågor? Kontakta oss gärna!