Vad letar du efter?
Välj region, land och språk

  

Dataintegritet

Tack för att du besöker vår hemsida och ditt intresse för vårt företag. Skyddet av dina personuppgifter är en viktig fråga för oss. Därför är efterlevnaden av de strikta rättsliga bestämmelserna om uppgiftsskydd en självklarhet för oss. Dataskydd börjar med öppenhet. Det är därför vår oro att du alltid ska veta när vi lagrar vilka av dina personuppgifter, i vilket syfte vi använder dem, men också hur du kan begränsa eller förhindra dess användning. Våra dataskyddsbestämmelser är utformade på ett sådant sätt att de följer gällande dataskyddslagar.

I. Controller

MANN+HUMMEL International GmbH & Co. KG
Schwieberdinger Strasse 126
71636 Ludwigsburg/ Tyskland
Tel. +49 7141 980, Fax +49 7141 982545
info@mann-hummel.com

II. Uppgiftsskyddsombudets adress

Du kan nå vårt dataskyddsombud på följande kontaktuppgifter: 
data.protection@mann-hummel.com

MANN+HUMMEL International GmbH & Co. KG
Schwieberdinger Strasse 126
71636 Ludwigsburg/ Tyskland

III. Rättslig grund för behandlingen

Personuppgifter samlas endast in, behandlas och används av oss om vi har laglig rätt att göra det eller om du har gett ditt samtycke.

I den mån vi inhämtar den registrerades samtycke för behandling av personuppgifter fungerar artikel 6.1a EU:s grundförordning om dataskydd (GDPR) som rättslig grund för behandling av personuppgifter.

Vid behandling av personuppgifter som är nödvändiga för fullgörande av ett avtal som den registrerade är part i, fungerar artikel 6.1b GDPR som rättslig grund. Detta gäller även behandlingar som är nödvändiga för genomförandet av förhandsavtalsåtgärder.

I den mån behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet som vårt företag omfattas av, fungerar artikel 6.1c GDPR som rättslig grund. Som företag är vi till exempel föremål för lagstadgade lagringsskyldigheter enligt AO och HGB.

Om den registrerades eller annan fysisk persons vitala intressen kräver behandling av personuppgifter, fungerar artikel 6.1d GDPR som rättslig grund.

Om behandlingen är nödvändig för att skydda ett legitimt intresse för vårt företag eller en tredje part och den registrerades intressen, grundläggande rättigheter och friheter inte uppväger det tidigare intresset, utgör artikel 6.1f GDPR den rättsliga grunden för behandlingen.

IV. Mottagare av uppgifterna

Av princip behandlar vi endast personuppgifter om vi har ditt samtycke eller lagliga tillstånd att göra det. Detta gäller även överföring av uppgifter till tredje part. Vi vidarebefordrar inte dina personuppgifter till tredje part i direktmarknadsföringssyfte.

Dina uppgifter kommer att behandlas och användas inom EU/EES. För vissa processer är det dock också nödvändigt att behandla utanför EU/EES. Om dina uppgifter behandlas utanför EU/EES kommer vi att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att behandlingen följer dataskyddsbestämmelserna i enlighet med artikel 44 i GDPR. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med följande mottagare i enlighet med gällande lagar och förordningar om dataskydd:

 • till tredje part som hjälper oss att driva webbplatsen
 • inom MANN+HUMMEL-koncernen
 • inom ramen för ett giltigt rättsligt förfarande

Vi vidtar också lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter från stöld, annan förlust, missbruk och obehörig åtkomst under behandlingen.

V. Dina rättigheter

De registrerades rättigheter
Om dina personuppgifter behandlas är du den registrerade i den mening som avses i GDPR. Dina rättigheter regleras i kapitel III i GDPR. Du har rätt till tillgång till de uppgifter som behandlas av den registeransvarige, rätt till rättelse, rätt till begränsning av behandlingen, ångerrätt, rätt till information, överföringsrätt, rätt att invända mot behandlingen, rätten att återkalla ditt samtycke och rätten att inte bli föremål för ett beslut baserat på uteslutande automatiserad behandling. 

För att utöva dina rättigheter som dataperson, vänligen skicka ett e-postmeddelande till data.protection@mann-hummel.com.

Rätt att överklaga till tillsynsmyndigheten
Oavsett annan rättslig prövning har du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i det medlemsland där du är bosatt, där din arbetsplats är eller där den förmodade överträdelsen har ägt rum när du anser att behandlingen av dina personuppgifter bryter mot GDPR.

Den tillsynsmyndighet till vilken klagomålet lämnas in ger den klagande råd om klagomålets status och resultat, inklusive möjligheten till rättsliga åtgärder enligt artikel 78 i den allmänna dataskyddsförordningen.

Enligt artikel 77 GDPR är du fri att välja tillsynsmyndighet. Du kan till exempel rikta ditt klagomål till tillsynsmyndigheten i delstaten Baden-Württemberg som ansvarar för MANN+HUMMEL GmbH.

VI. Förbehåll för rätten till förändring

Vi förbehåller oss rätten att anpassa denna datasekretess i enlighet med de rättsliga föreskrifterna.

VII. MANN-HUMMEL Luftfiltrering webbplats

När du besöker vår webbplats lagras allmän information om denna process automatiskt i en protokollfil. Detta är endast tillverkat för systemrelaterade ändamål. De lagrade användningsuppgifterna lagras inte tillsammans med andra personuppgifter. Följande datapost görs varje gång webbplatsen nås:

 • Anonymiserade IP-adresser
 • Datum och tid för begäran (GMT)
 • Åtkomstplats
 • Meddelande som anger om avsökningen lyckades (statuskod)
 • Mängden överförda data
 • Webbplats där åtkomsten gjordes
 • Beskrivning av vilken typ av webbläsare som används
 • Operativsystem som används

Ovanstående uppgifter vidarebefordras inte till en tredje part och ingen annan analys görs om det inte finns en rättslig skyldighet att göra det.

Kontakt
När du kontaktar oss lagrar vi dina uppgifter i syfte att behandla din förfrågan och om ytterligare korrespondens krävs.

Personuppgifter samlas in via vårt kontaktformulär för behandling av din förfrågan. Obligatorisk information markeras med en asterisk (*). Alla andra detaljer är frivilliga.

Alla uppgifter kommer att raderas efter fullständig behandling av din begäran, efter att syftet inte längre gäller och lagring inte längre är nödvändigt, eller begränsa behandlingen om det finns lagliga eller på annat sätt föreskrivna lagringsskyldigheter.

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är:

 • Artikel 6.1.1a GDPR, om du har gett ditt samtycke
 • Art. 6 punkt. 1b GDPR
 • Artikel 6.1f GDPR, eftersom det ligger i vårt legitima intresse att svara på dina förfrågningar

 KG är en del av MANN+HUMMEL Group. För behandling av din förfrågan kan det vara nödvändigt för oss att vidarebefordra dina uppgifter och förfrågningar inom MANN +HUMMEL Group. Uppgifterna kommer inte att vidarebefordras till andra tredje parter i detta sammanhang. Uppgifterna kommer endast att användas för behandling av din förfrågan. Uppgifterna raderas utförligt när din begäran har bearbetats fullständigt. Undantaget är när uppgifterna omfattas av en lagstadgad lagringsperiod eller annan föreskriven lagringsskyldighet.

Mer information om behandling av personuppgifter från våra affärspartners hittar du här: Information om databehandling för kunder, leverantörer och andra affärspartners

Onboarding av leverantör
Under leverantörs onboarding samlar vi in företagsuppgifter och även följande personuppgifter:

 • Förnamn, efternamn
 • Position
 • E-postadress

De uppgifter som lämnas under leverantörsintroduktningen används uteslutande i syfte att initiera affärsrelationen. Ytterligare databehandling sker endast om en beställning görs. I den mån ingen affärsrelation bildas kommer dina uppgifter att blockeras för vidare användning och raderas efter att lagringsperioderna enligt skattelagstiftningen och handelsrätten har löpt ut så långt du inte uttryckligen har samtyckt till ytterligare användning av uppgifterna.

Uppgifter om den sökande
Vi behandlar dina personuppgifter i den mån detta är nödvändigt för genomförandet av ansökningsprocessen. Du kan också göra din ansökan på elektronisk väg. Vi kommer naturligtvis endast att använda dina uppgifter i syfte att behandla din ansökan och kommer inte att vidarebefordra uppgifterna till en tredje part. Observera att e-postmeddelanden som skickas okrypterade inte överförs med skydd för åtkomst.

De kategorier av uppgifter vi behandlar inkluderar följande:

 • Huvuddata för sökande (förnamn, efternamn, adress, befattning)
 • Kvalifikationsuppgifter (personligt brev, CV/CV, tidigare verksamhet, yrkeskvalifikationer)
 • Referenser och certifikat (prestandadata, utvärderingsdata osv.)
 • Inloggningsuppgifter (e-post, lösenord)

Om du har sökt en viss tjänst och denna tjänst inte längre är tillgänglig eller vi anser att du är ännu bättre lämpad för en annan position, vill vi vidarebefordra din ansökan till en annan avdelning i företaget. För detta måste vi inhämta ditt samtycke.

Efter att ansökningsprocessen har avslutats kommer dina personuppgifter att raderas om du inte aktivt uttrycker önskan om att vi ska lagra dina uppgifter under längre angiven period eller om du har ingått ett avtal. Den rättsliga grunden är artikel 6.1 a, b och f) GDPR och § 26 i den tyska dataskyddslagen (BDSG).

Ytterligare information om behandlingen av dina personuppgifter i ansökningsprocessen finns här: Privacy Statement HR

Webbseminarium
Vi behandlar dina personuppgifter i den mån detta är nödvändigt för att organisera de webbseminarier som erbjuds av oss som du har registrerat dig för.

De kategorier av uppgifter vi behandlar inkluderar huvuddata (t.ex. namn på deltagaren och företagsnamn) och kommunikationsdata (t.ex. telefonnummer, e-postadress, IP-adress).

Detaljerad information om behandlingen av dina personuppgifter finns under följande länk: Webbseminarie för sekretessinformation

Nyhetsbrev
Det är möjligt att prenumerera på gratis nyhetsbrev som informerar dig om uppdateringar och erbjudanden av våra produkter. Dina personuppgifter kommer att behandlas under registreringen i syfte att skicka nyhetsbrev till dig. Behandlingen sker i vårt CRM-system. Dina personuppgifter (namn, e-postadress) överförs till CRM-systemet för detta ändamål.

När du registrerar dig för nyhetsbrevet får du ett bekräftelsemejl för att verifiera din identitet (dubbel opt-in). Vi sparar din IP-adress och registreringsdatum. Denna lagring fungerar endast som bevis för tillsynsmyndigheterna och i händelse av att en tredje part missbrukar en e-postadress och registrerar sig för nyhetsbrevet utan den berättigade personens vetskap.

Du kan återkalla ditt samtycke till lagring av dina uppgifter och mottagandet av nyhetsbrevet när som helst för framtiden. Återkallelsen kan göras via en länk i själva nyhetsbrevet. Efter återkallelsen får du inte längre nyhetsbrevet.

Vi analyserar användningen av nyhetsbrev i pseudonymiserad form. För detta ändamål registreras öppningspriser, hårda och mjuka studsar för att kontrollera nyhetsbrevets leveransbarhet samt antalet vidarebefordrade nyhetsbrev. Denna analys tillåter inte att några slutsatser dras om personuppgifter som dina e-postadresser.

VIII. Cookies

Vi använder cookies på vår hemsida. Det här är transitcookies som raderas automatiskt när du stänger din webbläsare. Dessa inkluderar särskilt sessionscookies. Vi använder även beständiga cookies. Dessa raderas automatiskt efter en angiven tidsperiod, som kan variera beroende på vilken cookie som används.

Följande typer av cookies används av oss:

 • Strikt nödvändiga cookies
 • Prestandacookies
 • Cookies för marknadsföringsändamål (marknadsföringscookies)

är den rättsliga grunden för användning av cookies:

 • Art. 6 punkt. 1f GDPR
 • Artikel 6.1a GDPR

Vår webbplats använder OneTrusts cookie-samtyckesteknik för att informera dig om de cookies som används.


Lagringstid, möjlighet till invändningar och avlägsnande
Cookies lagras på användarens dator och överförs av användaren till vår webbplats. Därför har du som användare full kontroll över användningen av cookies. Genom att ändra inställningarna i din webbläsare kan du inaktivera eller begränsa överföringen av cookies. Cookies som redan lagras kan raderas när som helst. Detta kan också göras automatiskt. Om cookies för vår webbplats inaktiveras kanske det inte är möjligt att använda alla funktioner på webbplatsen i sin fulla utsträckning.

Användning av OneTrust (cookie-samtycke)
Vår webbplats använder OneTrusts cookie-samtyckesteknik för att få ditt samtycke till lagring av vissa cookies i din webbläsare och för att dokumentera dessa på ett dataskyddskompatibelt sätt. Leverantören av denna teknik är OneTrust, med två huvudkontor i USA och England: Atlanta, GA, USA (medhögkvarter), 1200 Abernathy Rd NE, Building 600, Atlanta, GA 30328 USA, +1 (844) 847-7154, England (huvudkontor), 82 St Johns Street, Farringdon London, EC1M 4JN, 82 St Johns Street, Farringdon London, EC1M 4JN. När du går in på vår webbplats lagras en OneTrust-cookie i din webbläsare, som lagrar de medgivanden du har gett eller återkallandet av sådana samtycken.

De insamlade uppgifterna lagras tills du begär att vi ska radera dem eller tills du raderar Själva OneTrust-cookien eller tills syftet för vilket uppgifterna lagras inte längre gäller. Obligatoriska lagliga lagringsperioder påverkas inte. Information om databehandling av OneTrust-cookies finns i OneTrusts dataskyddsdeklaration på https://www.onetrust.com/privacy/.

OneTrust Cookie Content-tekniken används för att erhålla det lagstadgade samtycket för användning av cookies. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6.1 mening 1c GDPR.

Adobe-analys
Denna webbplats använder Adobe Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irland ("Adobe"). Adobe Analytics använder "cookies", som är textfiler som placeras på din dator, för att hjälpa webbplatsen att analysera hur användare använder webbplatsen. Om informationen som genereras av cookien om din användning av webbplatsen överförs till en Adobe-server säkerställer inställningarna att IP-adressen anonymiseras före geolokalisering och ersätts av en generisk IP-adress innan den sparas. På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Adobe att använda denna information för att utvärdera användarnas användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteter och för att tillhandahålla ytterligare tjänster till webbplatsoperatören i samband med webbplats- och internetanvändning. IP-adressen som överförs av din webbläsare i samband med Adobe Analytics slås inte samman med andra Adobe-data. Du kan förhindra lagring av cookies genom att justera din webbläsarprogramvara i enlighet därmed. Vi vill dock påpeka att du i det här fallet kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats i sin fulla utsträckning. Du kan också förhindra att insamling av data som genereras av cookien och som rör din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) skickas till Adobe och behandlingen av dessa data av Adobe genom att ladda ner och installera plugin-programmet för webbläsare som är tillgängligt under följande länk: https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html

Google
På vår hemsida Java-Script kod av företaget Google Inc, 1600 Amfiteater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (nedan: Google) laddas. Om du har aktiverat Java-Script i din webbläsare och inte har installerat en Java-Script-blockerare kan din webbläsare överföra personuppgifter till Google. För att förhindra körning av Java-Script-kod från Google helt och hållet kan du installera en Java-Script-blockerare (t.ex. www.noscript.net eller www.ghostery.com).

Google ReCaptcha
För att säkerställa tillräcklig datasäkerhet vid överföring av kontakt- och registreringsformulär använder vi Google ReCaptcha-tjänsten.  Google ReCaptcha används på vår webbplats för att skilja om inmatningen i formulär görs av en fysisk person eller missbruk av maskin och automatiserad behandling. Databehandlingen sker i vårt berättigade intresse i enlighet med artikel 6.1f GDPR. Google-tjänsten inkluderar behandling av IP-adresser och, i förekommande fall, annan data som Google kräver för ReCaptcha-tjänsten. De avvikande dataskyddsbestämmelserna för Google Inc. gäller för detta. Mer information om Google Inc:s dataskyddsriktlinjer finns på https://policies.google.com/privacy? hl=en&gl=en eller www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Plugin-program för Google Maps
Vår webbplats använder Google Maps-tjänsten för att du ska kunna hitta och visa MANN+HUMMEL-platser. Google Maps är en karttjänst för Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

För att kunna använda funktionerna i Google Maps kan information, inklusive IP-adressen och adressen som anges som en del av ruttfunktionen, överföras till leverantörens servrar. Denna information överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. När du besöker en webbplats som innehåller Google Maps upprättar din webbläsare en direkt anslutning till Googles servrar, varigenom kartinnehållet skickas till din webbläsare och integreras av den. Leverantören av denna webbplats har inget inflytande på denna dataöverföring. Enligt aktuell kunskap inkluderar detta följande data:

 • Datum och tid för ditt besök på webbplatsen i fråga,
 • Internetadress eller URL till webbsidan som anropats.
 • IP-adress, (start)adress som angetts under ruttplanering

För användning av Google Maps krävs ditt samtycke i enlighet med artikel 6.1a GDPR. Först då kan våra onlineerbjudanden användas utan begränsning. Om du inte längre vill att Google ska behandla data via den här tjänsten efter ditt samtycke kan du inaktivera användningen av JavaScript i dina webbläsarinställningar. Observera att google maps interaktiva kartfunktion i detta fall inte längre eller bara delvis kan användbars.

Du hittar mer information om hanteringen av användardata i Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy.

Dubbelklick
Vår webbplats använder Doubleclick, en tjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Doubleclick används för att visa annonser när du besöker vår webbplats. Doubleclick använder information (men inte personligt identifierbar information som ditt namn eller din e-postadress) om dina besök på denna och andra webbplatser för att visa annonser om produkter och tjänster av intresse för dig. Om du vill ha mer information om dessa metoder eller veta dina val om att inte ha den här informationen som används av Doubleclick, klicka här: https://policies.google.com/technologies/ads?gl=en&hl=en.

YouTube
På vår hemsida laddas tjänsten YouTube för företaget Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View. Vi använder denna tjänst för att erbjuda dig multimediainnehåll. För att använda denna tjänst krävs ditt samtycke i enlighet med artikel 6.1a GDPR. Din webbläsare kan överföra personuppgifter till Google när du använder YouTube-tjänsten. Vidare finns detaljerad information om behandlingen av dina personuppgifter i YouTubes sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy.

Länk till sociala medier
Vi har inkluderat länkar på vår hemsida till våra respektive profiler på Facebook, Twitter och LinkedIn. Genom att klicka på respektive symbol kan du komma åt våra profiler på respektive sociala medieplattformar.

Denna länk överför inga data från dig till operatörerna av respektive social medieplattform. Om du klickar på en av dessa länkar kommer du att omdirigeras till respektive webbplats för det sociala nätverket och vidarebefordras. Beroende på dina webbläsarinställningar görs detta genom att öppna en ny flik eller ett popup-fönster. Först när du ändrar webbadressen kommer operatören för respektive socialt nätverk att samla in och bearbeta dina data.
För mer information om sekretess på Facebook, följ den här länken:
https://www.facebook.com/about/privacy/.

För mer information om dataskydd på Twitter, följ den här länken:
https://twitter.com/en/privacy.

För mer information om Instagrams sekretesspolicy, följ den här länken: 
https://help.instagram.com/519522125107875.

 

Pixel för spårning av metakonvertering
Vi använder tjänsten Custom Audiences från Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal 

Square, Dublin 2, Irland, som en del av vår användningsbaserade onlineannonsering. För detta ändamål definierar vi målgrupper av användare baserat på vissa egenskaper i Meta ad manager, som därefter visas annonser inom Facebook- eller Instagram-nätverket. Användare väljs ut av Meta baserat på den profilinformation de tillhandahåller och andra uppgifter som tillhandahålls genom deras användning av Facebook eller Instagram. Om en användare klickar på en annons och därefter kommer till vår webbplats, får Meta informationen om att användaren klickade på inlägget i sociala medier via metapixeln som är inbäddad på vår webbplats.

I princip genererar detta en icke-reversibel och icke-personlig kontrollsumma (hashvärde) från 

dina användningsdata, som överförs till Meta för analys- och marknadsföringsändamål. I processen samlas information om dina aktiviteter på vår webbplats (t.ex. surfbeteende, besökta undersidor etc.). Meta använder din IP-adress för att geografiskt begränsa inlägg på sociala medier.

Meta Custom Audiences kan användas och efter filtertestkampanjen för att spela upp inlägg 

riktade till Facebook- och Instagram-profiler som hade interagerat med åtgärdsinnehållet.

För mer information om syftet med och omfattningen av datainsamlingen och Metas vidare bearbetning och användning av uppgifterna, samt dina inställningsalternativ för att skydda din integritet, se Metas integritetspolicy på följande länk https://www.facebook.com/policy.php. Du kan hitta mer information om Meta Pixel och hur den fungerar på följande länk https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?id=1205376682832142.

Du kan göra inställningar för vilka annonser som visas för dig på Facebook eller Instagram i kontoinställningarna för Facebook eller Instagram.

Metapixeln ställs endast in med ditt samtycke. Den rättsliga grunden för åtkomst till informationen är ditt samtycke enligt § 25 (1) TTDSG. Den rättsliga grunden för databehandling är ditt samtycke i enlighet med art. 6 para 1 lit. a GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.

 

LinkedIn Insight-tagg
Vi använder Insight Tag-tjänsten från LinkedIn Corp. (LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale CA 94085, USA eller LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland) som en del av vår användningsbaserade onlineannonsering. Med hjälp av denna teknik kan vi generera rapporter om resultatet av våra annonser samt information om webbplatsinteraktion. För detta ändamål är LinkedIn Insight-taggen inbäddad på den här webbplatsen, vilket upprättar en anslutning till LinkedIn-servern när du besöker den här webbplatsen. Vi behandlar dina uppgifter för att utvärdera kampanjer och samla in information om webbplatsbesökare som kan ha nått oss via våra kampanjer på LinkedIn.

För mer information om syftet med och omfattningen av datainsamlingen och vidare behandling och användning av data av LinkedIn, samt dina inställningsalternativ för att skydda din integritet, se LinkedIns sekretesspolicy på följande länk https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=en_EN. Du hittar mer information om LinkedIn Insight Tag och hur den fungerar på följande länk https://business.linkedin.com/marketing-solutions/insight-tag.

LinkedIn Insight-taggen anges endast med ditt samtycke. Användningen av taggen är därför baserad på artikel 6.1 lit. en DSGVO.

 

Google-annonser
Vi använder tjänsten Google Ads. Google Ads är ett onlineannonseringsprogram från Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Ansvarig part för användare i EU/EES och Schweiz är Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland.


Detta innebär att vi placerar Google Ads och även använder Google Remarketing och Conversion Tracking som en del av detta. Annonserna visas efter sökfrågor på webbplatser i Googles annonsnätverk. Dessutom använder vi Ads remarketinglistor för sökannonser. Detta gör det möjligt för oss att anpassa sökannonskampanjer för användare som har besökt vår webbplats tidigare. Genom tjänsterna har vi möjlighet att kombinera våra annonser med vissa sökord eller att visa annonser för tidigare besökare där till exempel tjänster annonseras som besökarna har tittat på på vår webbplats. På så sätt kan vi visa intressebaserad reklam för användare av vår webbplats på andra webbplatser inom Googles annonsnätverk (som en "Google-annons" inom Google Sök eller på andra webbplatser).

För intressebaserade erbjudanden är en analys av onlineanvändarnas beteende nödvändig. Google använder cookies för att utföra denna analys. När du klickar på en annons eller besöker vår webbplats placeras en cookie på användarens dator av Google. Dessa cookies har en varaktighet på 90 dagar. Den information som samlas in med hjälp av respektive cookie används för att rikta in besökaren i en efterföljande sökfråga. Ytterligare information om den cookie-teknik som används finns också i Googles anmärkningar om webbplatsstatistik och i sekretesspolicyn. Med hjälp av denna teknik får Google och vi som kund information om att en användare har klickat på en annons och har omdirigerats till våra webbsidor. Den information som erhålls på detta sätt används uteslutande för statistisk utvärdering för annonsoptimering. Vi tar inte emot någon information som kan användas för att identifiera besökare personligen. Din IP-adress överförs till Google, men eftersom vi använder Google Analytics IP-maskering på denna webbplats, är din IP-adress anonymiserad. Den statistik som Google tillhandahåller oss inkluderar det totala antalet användare som klickade på en av våra annonser och, om tillämpligt, om de omdirigerades till en sida på vår webbplats som är taggad med en konverteringstagg. Baserat på denna statistik kan vi spåra vilka sökord som klickades på vår annons särskilt ofta och vilka annonser som leder till att användaren kontaktar oss via kontaktformuläret.

I den mån uppgifter behandlas utanför EES, där det inte finns någon nivå av dataskydd som motsvarar den europeiska standarden, har vi ingått EU-standardavtalsklausuler med tjänsteleverantören för att fastställa en säker nivå av dataskydd.

Mer information om dataskydd i samband med Google Ads hittar du på: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Den rättsliga grunden för åtkomst till informationen är ditt samtycke enligt § 25 (1) TTDSG. Den rättsliga grunden för databehandlingen är ditt samtycke i enlighet med art. 6 para 1 lit. a GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.

Om du inte vill att ditt besök ska ingå i användarstatistiken kan du förhindra detta genom att förhindra lagring av den cookie som krävs för dessa tekniker, till exempel via dina webbläsarinställningar.

Du har också möjlighet att välja typer av Google-annonser eller avaktivera intressebaserade annonser på Google via annonsinställningen. Alternativt kan du avaktivera användningen av cookies från tredje part genom att ringa avaktiveringshjälpen för nätverksannonseringsinitiativet.

Vi och Google får dock fortfarande statistisk information om hur många användare som har besökt denna webbplats och när. Om du inte heller vill ingå i denna statistik kan du förhindra detta genom att använda ytterligare program för din webbläsare.