Europa

För ytterligare information skicka ett meddelande till info-oilsmoke@mann-hummel.com

ScandMist

Problemet

I industriella processer där smörjmedel kombineras med höghastighetsmaskiner skapas luftföroreningar. Föroreningens exakta sammansättning varierar i stor utsträckning beroende på processen men består sannolikt av en komplex blandning giftiga föroreningar – inklusive olja, vatten, tillsatser, metallflisor och bakterier m.m.

Det är inte överraskande att exponering för denna cocktail av föroreningar skadar både människors hälsa och miljön. Kontakt mellan metallbearbetningsvätskor och huden kan ge upphov till eksem. Och mer allvarligt är att inandning av smörjmedel eller rök kan leda till en rad luftvägssjukdomar, inklusive yrkesorsakad astma och allergisk alveolit. Därför är det viktigt att fånga upp den industriella förorening vid källan, redan när den skapas och på så sätt minska risken för arbetstagare och andra berörda parter.

Svårigheten är att då verktygsmaskiner har högre rotationshastigheter för att förbättra produktiviteten, ökar även kylvätsketillförseln och trycket. När detta sker växer även problemet med oljedimma och rök, vilket gör det ännu viktigare att avlägsna den här typen av föroreningar.

Lösningen

ScandMist är en serie industriella luftrenare med ett modulärt filtersystem som eliminerar oljerök, oljedimma och emulsionsdimma för en ren och säker arbetsmiljö. ScandMist avlägsnar rök, utsläpp och andra skadliga biprodukter från metallbearbetningsprocesser redan vid källan med en filtreringsprocess i tre steg. Den rena luften återförs direkt till verkstaden och uppfyller internationella hälso- och säkerhetsnormer för exponeringsgränser avseende metallbearbetningsvätskor med god marginal.

Faktum är att ScandMists ventilationsluft är av liknande kvalitet som den som används i kliniska tillämpningar, som exempelvis operationssalar. Och med en förfilterseffektivitet på mer än 95 % mäts det slutliga filterlivet i år och inte i månader. Det är därför ScandMist är främst beträffande filtreringsprestanda.

Partikelämnen – farligt för alla

Partikelämnen (PM) är ett mikroskopiskt fast eller flytande luftburet ämne. De kan vara konstgjorda eller naturliga, men PM-koncentrationer är vanligen högst i områden med stor industriell aktivitet. Det är därför viktigt att ha kunskaper om den effekt PM kan ha på industriarbetarnas hälsa.

Ett av nio dödsfall globalt sett är förknippat med luftföroreningar och PM är en stor bidragande faktor till den siffran.

Faktum är att när offentliga organ, t.ex. Världshälsoorganisationen, diskuterar luftförorening uttrycker de sig vanligen i termer av PM10, PM2,5 och PM1 – det vill säga partiklar mindre än 10 μm, 2,5 μm och 1 μm. Och det finns en god anledning till detta. Människan är utrustad för att stoppa partiklar större än 10 μm från att komma in i kroppen, men partiklar mindre än så kommer förbi vårt försvar och hur långt partiklarna kan färdas beror på storleken.

PM1 passerar exempelvis genom lungväggarna och går in i blodomloppet vilket orsakar skador på våra vitala organ – inklusive hjärtsjukdomar och olika cancerformer.

PM1 — det största hotet vid maskinbearbetning

Höga rotationshastigheter, ökad processvärme och högtryckskylmedel innebär att bearbetningsprocesserna skapar allt finare aerosoler. Under 2006 gjordes en studie av tyska institutet för arbetsskade- och olycksfallsförsäkring där föroreningar som skapades av en mängd olika bearbetningsprocesser med olika kylmedel undersöktes.

Studien visade att det mest dominerande partikelämnet som skapades i alla processer var PM1 (höger).

De flesta avskiljare för oljedimma är endast effektiva mot större partiklar som är runt 10 μm i diameter. Men ScandMist är effektivt där det verkligen behövs – för partiklar med en diameter under en mikron (PM1).

ScandMist kombinerar oljeavskiljande (koalescerande) filter med ett slutligt HEPA-filtersteg (klass H13 till EN 1822) som ger 99,95 % effektivitet mot partiklar med 0,3 μm i diameter. Denna filtreringsnivå gör utgångsluften från ScandMist kliniskt ren och kommer sannolikt att vara av mycket högre kvalitet än den omgivande luft som finns utanför anläggningen. Detta innebär säker luftkvalitet för dina anställda och en trygg arbetsmiljölösning för dig.

Storleken på de partiklar som alstras av olika processer och kylmedel kan variera, men PM1 är den överlägset vanligaste föroreningen.

Minska energiförbrukningen

Vissa industriella filtreringssystem är i huvudsak bara utsugsfläktar som tar oljedimman från området runt maskinen och släpper ut den direkt utanför anläggningen. Det här är inte bara dåligt för miljön utan även för plånboken.

Att ventilera ut renad luft från verkstaden motsvarar att köra bilen med full värme och vindrutorna nedvevade. Värmesystemet arbetar hårt för att värma upp luft som filtreringssystemet sedan ventilerar ut.

Men ScandMists ventilationsluft är så ren att den kan återföras direkt till verkstaden. Det betyder att du kan bryta cirkeln med att kontinuerligt värma upp luft som sedan släpps ut. Och det kan ha en dramatisk effekt på kostnaderna för uppvärmning.

ScandMist är även energieffektiv i sin funktion tack vare EC-motorer som levererar maximal prestanda med ett lågt energibehov - med motor med sluten slinga och fläkthastighetskontroll som standard.

Säkra överensstämmelse – både nu och i framtiden

Det finns för närvarande inga internationella standarder eller EU-normer för godkända utsläppsnivåer av oljedimma. En tydligt ökad medvetenhet om hur människors hälsa påverkas vid intag av submikrona partiklar har dock lett till att många länder fastställer egna gränser. Detta visar på den förändrade bilden över resten av världen. Då nya bevis framkommer för de effekter som exponering av metallbearbetningsvätskor har på hälsan, vidtar ansvarsfulla arbetsgivare åtgärder som skyddar industriarbetarna från industriella luftföroreningar.

Gränsvärden för exponering av oljedimma är baserade på högsta tillåtna partikelkoncentration i mg/m³. Nivåerna i Europa varierar mellan 0,2 mg/m³ i Schweiz, 1 mg/m³ i Frankrike och 0,5 till 10 mg/m³ i Tyskland beroende på kylvätskan.

ScandMist kan hjälpa dig att säkra överensstämmelse, både nu och i framtiden. ScandMist uppfyller alla föreskrivna gränser för exponering av metallbearbetningsvätskor med god marginal. Och för att göra överensstämmelse enkelt kan MANN+HUMMEL eller våra ScandMist Expert-partner undersöka anläggningen och tillhandahålla en dokumenterad rapport om luftkvaliteten på arbetsplatsen och rekommendera en optimerad filterlösning för även de mest utmanande miljöerna.

ScandMist-processen

Koalescerande filter steg 1

I det första ScandMist-steget samlar flera lager veckade filtermedier upp oljan eller kylvätskan så att den filtreras till basen av enheten. Filtermediet absorberar inte oljan men sammanför (koalescerar) de ständigt ökande dropparna tills de är tillräckligt tunga för att filtreras.

Förorenad luft passerar genom filtermediet där oljepartiklarna dras till de oleofobiska fibrerna. Oljedropparna fortsätter att kollidera med fibern och växer i massa. När oljedroppen blir större, blir den tillräckligt tung för att falla mot luftflödet till basen av ScandMist-enheten. Här kan det samlas upp eller filtreras direkt tillbaka till maskinsumpen.

Koalescerande filter steg 2

Den renade luften passerar sedan genom ett andra koalescerande filter under steg 2, där processen upprepas. Detta andra koalescerande filter har en högre filtreringseffektivitet än initialfasen och fångar upp de mindre oljepartiklar som inte fångades upp under steg 1.

Efter detta andra filtreringssteg är luften i genomsnitt mellan 95–98 % fri från oljedimma.

Hepa-filter steg 3

Det tredje filtreringssteget är utformat för att helt rena den återstående luften till en kvalitet som är långt högre än den omgivande luften.

Med hjälp av ett HEPA-filter säkerställer det här sista steget att fina submikrona partiklar – spårolja, rök, bakterier, pollen och sporer – fångas upp och inte återförs till verkstaden.

ScandMist använder ett HEPA filter i klass H13 (till EN 1822) som ger 99,95 % effektivitet vid 0,3 μm. Det innebär i själva verket att alla farliga partiklar effektivt fångas upp i verkstadsmiljön och endast kliniskt ren luft återförs till verkstaden.

Läs ScandMists broschyr för att lära dig mer

Steg ett och två avlägsnar 95 % emulsion och 98,5 % ren olja vid 0,4 μm.


 

Välj din ScandMist genom ansökan

Metallbearbetning

Gummi och plast

Minimum Quantity Lubrication


 

ScandMist-plattformar med hög kapacitet

ScandMist-plattformar med hög kapacitet hanterar oljeutsläpp från ett antal CNC-maskiner och är i synnerhet populära i miljöer med högvolymstillverkning som kräver filtreringssystem för hela produktionslinjer. Dessa högkapacitetssystem är konstruerade för att fungera som en del av ett lokalt ventilationssystem och hanterar luftflöden från 6 000 m³/h till över 100 000 m³/h.

Det storslagna med ett högkapacitetssystem från ScandMist ligger i dess enkelhet: vart och ett har en helt anpassad design men består av ett urval av ScandMists integrerade standardenheter – med ett gemensamt in- och utlopp. Med detta modulära tillvägagångssätt kan vi snabbt utforma ett system som är anpassat enligt exakta krav, samtidigt som väl beprövad teknik inom fältet används.

Varje ScandMist-högkapacitetssystem är en integrerad enhet med alla nödvändiga komponenter för anslutning till ett nytt eller ett befintligt ventilationssystem. Detta kan konfigureras enligt era krav, men ett typiskt högkapacitetssystemet från ScandMist innefattar:

  • ScandMist-filtreringsstaplar i flera steg
  • Kontrollskåp
  • Frekvensomriktare
  • Fläkt och motor med hög kapacitet
  • Ljuddämpningssystem

Tillhörande produkter

Vi tillhandahåller en rad olika kompletterande utrustning för att säkerställa att ScandMist-enheten eller systemet presterar optimalt. Detta inkluderar frekvensomriktare för att styra systemtrycket, oljepumpar som samlar upp den olja som returneras av ScandMist-enheten och tryckgivare för att systemet ska kunna anpassas efter nuvarande filterbelastningsförhållanden.

ScandMist använder också många produkter från andra leverantörer, kontakta oss om du har frågor om kompatibilitet.

Konsulttjänster

Effektiv industriell ventilation har en avgörande betydelse för den strängt reglerade tillverkningssektorn. Men det är ett komplicerat ämne, med olika krav beroende på typen av process och geografiskt läge.

För att hjälpa våra kunder att hitta rätt inom detta snåriga område erbjuder vi en rad konsulttjänster med fokus på industriell ventilation. Vi kan göra besök på plats för att mäta effektiviteten hos befintliga filtreringssystem. Vi fastställer luftkvaliteten över hela anläggningen och utformar ett system för hantering av oljedimma som är helt anpassat efter era behov.

ScandMist-experter

Vi har ett antal omsorgsfullt utvalda samarbetspartner som tillhandahåller lokal distribution och idrifttagning av ScandMist-system. Dessa ScandMist-experter är utvalda för sin kompetens och erfarenhet och utses endast efter en omfattande granskning av MANN+HUMMEL för att fastställa deras meriter som ventilationstekniker. Varje expert genomgår en omfattande produktutbildning för att förstå ScandMists produktsortiment och optimering av motorer, fläktar, styrsystem och filterval för alla möjliga tillämpningar.

Kontakta våra experter direkt: Info-oilsmoke(at)mann-hummel.com