Nyheter

Inomhus – det kanske inte är lika säkert som du tror

måndag - 26 mars 2018

Vi lade runt 100 miljoner USD på säkerhetsprodukter för kommersiella fastigheter år 20171. Samtidigt är hälsa och säkerhet på arbetsplatsen en bransch som omsätter 6 miljarder USD enbart i USA2. Men även om detta är väl använda pengar för att hålla dina lokaler trygga och säkra, finns det en allvarlig och växande risk som ofta förbises som en arbetsmiljörisk.

Luftföroreningar utgör nu den fjärde största dödsfallsorsaken3, vilket innebär sju miljoner människors liv varje år4. Och trots att merparten av dödsfallen inträffar i Kina och Indien är luftföroreningar ett problem som berör de flesta av oss; 92 % av världens befolkning andas luft som är skadlig enligt Världshälsoorganisationen5. Men faran lurar inte bara utomhus.

 

Toxiska inomhusmiljöer

När vi tänker på luftföroreningar tänker vi på en dimmig himmel och smogfyllda städer. Inomhusmiljöer ses som ett mindre hot, en säker plats långt från den giftiga utomhusluften. Men av dessa sju miljoner liv som gått förlorade på grund av dålig luft, är 60 % en följd av luftföroreningar inomhus4.0,

Det finns två skäl till detta. För det första tillbringar vi mycket mer tid inomhus – omkring 90 % av våra liv – så dålig inomhusluft har en mycket större inverkan på vårt välbefinnande. För det andra är kvaliteten på inomhusluften vanligtvis sämre än kvaliteten på utomhusluften; graden av föroreningar inomhus är i genomsnitt två till fem gånger högre än graden av föroreningar utomhus6.

Skälet till detta är att väggarna runt oss inte bildar någon ogenomtränglig barriär mot föroreningar. Varje gång en dörr, ett fönster eller en luftventil öppnas kommer de externa föroreningarna in. Och när föroreningarna väl kommit in är de fast där, speciellt i de nya typerna av lufttäta, energieffektiva byggnader.

Dessa instängda yttre föroreningar blandas med föroreningar som uppkommer inomhus, från källor som målarfärg, möbler, kommersiell verksamhet, matlagning och rengöringsprodukter. Resultatet är en cocktail av föroreningar, som vid inandning kan leda till en mängd olika hälsoproblem, allt från astma till hjärtsjukdom och olika typer av cancer.

 

En fråga om hälsa och säkerhet

Även om historisk exponering för asbest fortsätter att orsaka problem för företag idag, har organisationer en omsorgsplikt att skydda anställda och personer som använder sin inomhusmiljö från exponering för luftburna föroreningar. Vad kan du göra för att skydda människorna i din fastighet när luftföroreningarna förvärras?

 

Var medveten

Att bete sig som vanligt under perioder med höga nivåer av luftföroreningar är inte tillrådligt. Det finns några enkla steg som du kan följa för att hämma de skadliga effekterna av föroreningar, som att begränsa mängden utomhusaktivitet, begränsa öppnandet av fönster och öka luftflödet från filterförsedda värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem. Men för att veta hur man ska bete sig är det viktig att man är medveten om föroreningsnivån i sitt lokalområde. Vår smarttelefonapp OurAir från MANN+HUMMEL ger information i realtid om luftföroreningar i ditt område och rekommendationer om åtgärder du kan vidta för att minska risken i din fastighet.

 

Kontrollera ditt försvar

Luftfilter utgör det bästa försvaret i kampen mot luftföroreningar, men kan endast ge det skyddet om de fungerar korrekt. Ofta installeras filter för att sedan glömmas bort tills luften i fastigheten blir märkbart sämre eller ett serviceföretag avlägger besök för att byta ut filterelementen. När det har gått så långt kan filtren redan vara så skadade att de släpper igenom föroreningarna, så inspektera filtren regelbundet för att säkerställa att elementen är i gott skick och fungerar korrekt. Säkerställ även att filtren som du har installerat är av rätt storlek; ett felaktigt filter ger begränsat eller inget skydd.

 

Använd rätt verktyg

Säkerställ även att filtreringsnivån är den rätta för din fastighet. Om filtreringseffektiviteten är för låg kan föroreningar komma in i fastigheten, skada delar av värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystemet och äventyra den interna luftkvaliteten. Om filtreringseffektiviteten är för hög kan filtret kväva luftflödet, vilket leder till dåliga recirkulationshastigheter, oangenäma inomhusmiljöer och högre driftskostnader.

Vårt eco16-program kan identifiera den perfekta filterkonfigurationen för ditt system. Vi analyserar arbetsmiljön, luftkvalitetsbehoven och luftföroreningsnivåerna inom och utanför din fastighet för att skapa ett filtersystem som garanterar en säker luftkvalitet till lägsta möjliga livscykelkostnad. Besök sidan för vårt filterhanteringssystem eco16  för att läsa mer ...

 

1 Global Commercial Security Market Size Expected to Exceed USD 187 Billion by 2023, Today in Finance, maj 2017

2 Occupational Health & Workplace Safety Services in the US: Market Research Report, IbisWorld, november 2016

3 BBC, ”Polluted air causes 5.5 million deaths a year new research says”, februari 2016

4 Världshälsoorganisationen (WHO), 7 Million Premature Deaths Annually Linked to Air Pollution, mars 2014.

5 Världshälsoorganisationen (WHO) ger ut landsvisa uppskattningar av exponering för luftföroreningar och hälsoinverkan – september 2016.

6 EPA, Total Exposure Assessment Methodology (TEAM) Study, 1985.