Terminologi

Aktivt kolfilterFilter som utnyttjar aktivt kol för att filtrera bort gasföroreningar och lukter från luften. Gasadsorptionsfilter...
AdsorptionEffekten som fångar gasföroreningar genom en fysikalisk eller kemisk process som sker på ytan av ett filtreringsmaterial.
AHU**Air Handling Unit
Engelskt uttryck för ventilationsaggregat som normalt består av fläkt, värmeväxlare, värmebatteri och kylaggregat.
LuftflödeDen volym luft som passerar en viss tvärsnittsyta under en viss tid. Anges normalt som m³/s, m³/h eller l/s.
LuftfilterEn produkt vars funktion är att ta bort föroreningar ur en luftström.
Gravimetrisk avskiljningsgradEtt mått som anger ett filters förmåga att avskilja ett standardiserat teststoft från luften som passerar genom filtret. Anges som viktprocent.
ASHRAE**American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers
En amerikansk branshorganisation som bland annat har utvecklat standardiserade provningmetoder för luftfilter (ASHRAE 52.2).
PåsfilterEn filtertyp där filtermediat är utformat som fickor för att ge en större filteryta. 
SprängtryckDet tryckfall då ett luftfilter får mekaniska skador och blir obrukbart.
RenrumEtt renrum är ett slutet rum som vanligtvis används för tillverkning eller forskning med en låg nivå av partiklar, bakterier och gasföroreningar. Ett renrum har en kontrollerad nivå av kontamineringar och klassas efter antal partiklar/m³. Renrum kräver vanligtvis HEPA eller ULPA filtrering.
CoalescerfilterEtt filter som används för att ta bort vattendroppar ur luften.
Grovt dammPartiklar som är större än 10 µm och är synliga för blotta ögat.
KompaktfilterEtt filter som har en ytförstorad filtreringsyta genom att materialet har veckats (vanligtvis i 2V eller 4 V design). Ytförstoringen ger lägrre starttryckfall och högre stofthållningsförmåga. 
DjuppleatEn filtertyp där filterytan har ytförstorats genom att materialet veckats och separerats med metallseparatorer.
DHC**Dust Holding Capacity
Ett prestandamått som mäts enligt EN779 och motsvarar den stoftmängd som kan matas in i luftfiltret innan det når sitt sluttryckfall (250 Pa för grovfilter, 450 Pa för finfilter).
DiffuserTilluftsdon som ger ett parallellströmningsliknande luftflöde.
NedströmsBenämning på luften efter filtret, d.v.s. renluftsidan.
EffektivitetFörhållandet mellan antal partiklar som fastnar i filtret och antalet partiklar uppströms filtret. Utrycks som en procentsats.
Electrostatiskt filterFiltreringssystem som använder spänningsfält som byggs upp med hjälp av plåtar och trådar. Trådarna laddar upp partiklarna som senare attraheras av plåtarna som har motsatt polaritet.
EUROVENTBranschorganisation som kontrollerar VVS-företag genom oberoende provning. Bland annat kontrollerar de att anslutna filterföretag levererar den filterklass och det tryckfall som de anger.
EPA*

*Efficient Particulate Air
Filter Ett filter med en MPPS mellan 85-99,5 %,klassificerat enligt EN 1822.

FrånluftLuft som passerat frånluftsdonet.
FronthastighetDen lufthastighet som man exempelvis har över ett filter. Uttryck i m/s och kan beräknas genom att dividera luftflödet med frontarean.
FibersläppSee Se Shedding.
Filter AreaDen effektiva filterarean i ett filter som luft kan passera igenom.
FilterklassEtt prestandamått som anger ett filters filtreringsegenskaper uppmätt enligt EN779 (G1-F9) eller EN1822 (E10-U17).
FilterramRamen som håller ihop filtermaterialet. Finns i olika material för att passa till olika applikationer.
FilterskåpEnhet som installeras i ventilationskanalen för att möjliggöra installation av filter. Filterskåp...
SlutfilterDet sista filtersteget i ett filtreringssystem med flera steg.
SluttryckfallDet tryckfall då det är rekommenderat att byta filter (unikt värde för varje ventilationsaggregat). Sluttryckfallet kan också vara det tryckfall som filtret har testats till vid klassificering av filtret.
Fint dammPartiklar med en storlek mellan 1 och 10 µm. Osynliga för blotta ögat.
FinfilterAnvänds för att separera: PM2,5, sot, cementdamm, sporer och större bakterier. Finfilter fungerar antingen som slutfilter för värme-, ventilations- och klimatanläggningar och liknande system eller som förfilter för EPA-, HEPA- eller ULPA-filter i extremt känsliga miljöer. Finfilter har vanligtvis ett mini-veckat filtermaterial i olika ramstorlekar eller i form av fickor i ett påsfilter.
TätningslistMonteras på filterramen för att säkerställa att ingen luft och luftföroreningar kan ta sig runt filtret.
GasadsorptionsfilterAnvänds för att filtrera: Gaser inkluderande flyktiga organiska föreningar, odörer och kväveoxider. I gasadsorptionsfilter används vanligen ett aktivt kol för att avlägsna gasformiga föroreningar från luften. Detta kan göras för att skapa en behaglig miljö genom att avlägsna odörer eller skydda människor från skadliga gaser och förhindra sjuka hus-syndromet i bebyggda områden. Aktivt kolfilter finns i många olika format, inklusive kombinerade partikel- och gasfiltreringselement som kan installeras i standardhöljen för värme-, ventilations- och klimatanläggningar.
GlasfibermediaEtt filtermedia tillverkat av glasfiber.
FettfilterFilter som normalt används i köksventilation. Filtren är tvättbara.
HEPA**High Efficiency Particulate Air
Ett filter med en MPPS mellan 99,95-99,995% och klassificerat i H-klassen enligt EN 1822. Kallas även absolutfilter. 
HEPA-FilterAnvänds för att filtrera: Mycket små föroreningar såsom bakterier, virus, kimrök och radioaktiva partiklar. EPA-, HEPA- och ULPA-filter kan ta bort upp till 99,99999 % partiklar 0,4 μm i diameter. HEPA filter används för att skydda människor inom tillämpningsområden såsom bioteknik och farmaceutisk forskning eller processer inom områden såsom nanoteknik och mikroelektronik. HEP- filter finns i en mängd olika former och storlekar, från små paneler till djupveckade filter med hög kapacitet.
HVACHeating, Ventilation and Air Conditioning
IAQ**Indoor Air Quality
Luftkvalitet på inomhusluft.
FörbränningsbartEtt filter som kan förbrännas utan att avge farliga ämnen.
Laminärt luftflödeFörkortas ofta LAF och innebär att man har en turbulensfri luftströmning. Blandas ofta ihop med parallellströmning.
LCC**Life Cycle Cost
Den totala kostnad som uppstår på grund av filter under hela livscykeln. Begreppet innefattar inköp och installation, energikostnad (energi som krävs för att övervinna tryckfallet som uppstår över filtren) samt kostnader för avfallshantering. I många fall så har ett filter med högre inköpspris en lägre LCC än ett billigt filter eftersom man får ett lägre tryckfall eller en längre drifttid. Vi kan hjälpa er att beräkna LCC för just era aggregat. Kontakta oss för mer information.
IntagsgallerEtt filtreringssystem som fångar upp och dränerar bort vattendroppar.
MediaMaterialet som luften passerar igenom vid filtrering.
Media Pads och RullarFiltermedia som monteras i en filterram. Levereras i tillskurna bitar (pads) eller som rullvara. 
MigrationFörflyttning av stoft i filtermediat i luftströmmens riktning.
MinipleatMedia som har veckats och monterats ihop i V-form i en filterram. Detat ger maximal ytförstoring och utmärkt prestanda.
MPPS**Most Penetrating Particle Size
Den partikelstorlek som är svårast att fånga med ett luftfilter. Storleken är vanligtvis mellan 01,-05 µm.
DrifttemperaturDen lufttemperatur som filtret kan användas i.
Paint spray filterAnvänds för att filtrera: Alla typer av föroreningar inklusive damm, fina partiklar och färgöverskott. En perfekt finish, fri från defekter, kan bara uppnås i en miljö som är fri från smuts. Paint Spray filter avlägsnar de föroreningar som kan förstöra ditt arbete.
PanelfilterFilter tillverkat av en plant eller veckat filtermedia monterat i en ram (kartong, plast eller metall). 
PleatVeckat filtermedia.
Powergen-filterAnvänds för att filtrera: Alla typer av föroreningar inklusive havssalt, vatten, damm, sand och fina partiklar. Luftfilter för Power Gen skyddar utrustning i gasturbiner från luftburna föroreningar som kan orsaka nedsmutsning eller skada. Med ren tilluft förbättras turbinprestandan och driftsstopp p.g.a. rengöring eller reparation minskar avesvärt.
FörfilterAnvänds för att filtrera: Grovt stoft såsom insekter, textilfibrer, hår, sand, luftburen aska och pollen. Förfilter är vanligen det första steget i ett filtersystem och skyddar högkvalitativa, finfilter från att bli igensatta eller skadade av grovt stoft. Förfilter finns i en mängd olika former och storlekar; från rullar av filtermedia, vilket ger ett kostnadseffektivt första filtersteg, till veckade panelfilter i ram vilket möjliggör en större mängd filtermedia.
TryckfallTryckdifferansen mellan två punkter direkt uppströms och nedströms luftfiltret vid ett givet luftflöde.
Recirkulerande luftFrånluft som återanvänds genom att det passerar ett ventilationsaggregat och skickas tillbaka i tilluften.
Relativ luftfuktighetLuftfilter har vissa begränsningar vad det gäller luftfuktighet och fukt. I datablad anges vilken maximal relativ fukthalt som filtren klarar.
Safe Change SystemEtt tätt filterskåp som möjliggör filterbyte i en sluten miljö. Detta säkerställer att partiklar inte läcker ut angränsande miljö. Denna typ av skåp används där man filtrerar luft med hälsofarliga, giftiga eller radioaktiva partiklar inom exempelvis kärnkraftsindustrin, biomedicinsk eller kemisk industri. NSC Safe Change System...
FiltertätningMaterialet som används i vissa filter för att täta mellan filtermaterial och filterram.
LivslängdDen tid som ett filter kan användas innan det når rekommenderat sluttryckfall och måste bytas.
SheddingInfångade partiklar som släpper från filtermediat alternativt fibrer från filtermediat som släpper och följer med luftströmmen.
Stofthållande förmågaSe DHC.
Svävande PartiklarPartiklar mindre än 1 µm som är osynliga för ögat och som håller sig svävande tack vare sin låga vikt.
Syntetiskt MediaEtt filtermedia tillverkat av polymert material. Har fördelen att det kan förses med elektrostatisk laddning samt att det finns en stor mängd av olika polymerer att välja bland.
ULPA**Ultra Low Penetration Air
Filter med en effektivitet som är större än 99,9995 % för MPPS. 
ULPACATS**ULPA Computer Aided Test System
En metod för att testa filtreringseffektiviteten hos ULPA-filter. En testaerosol (DEHS) tillförs uppströms filtret och antal partiklar nedströms och uppströms filtret mäts samtidigt med hjälp av partikelräknare.
ParallellströmningEtt kontrollerat luftflöde med en specifik riktning och jämn lufthastighet. Kallas även lågturbulent strömning.