EN 1822

Testmetoden för högeffektiva luftfilter

Säkerställer kvaliteten på EPA-, HEPA- och ULPA-filter

Den europeiska standarden för filtertest är det viktigaste underlaget för testning och klassificering av absolutfilter. Standarden baseras på toppmodern teknik för partikelmätning och godkända procedurer för att fastställa effektivitet. Den består av fem delar. Filtret tilldelas den relevanta filterklassen med hjälp av resultaten från avsnitt 4 (lokal dammupptagning) och 5 (integrerad dammupptagning).

En individuell testrapport och ett serienummer produceras för filter i klasserna H13 och uppåt. Därför kan varje filter från H13 genomgå ett eget individuellt test. Individuell testning av EPA-filter är inte nödvändig enligt standarden och är möjlig med hjälp av den beskrivna testproceduren. EPA-filter testas genom provtestning, varigenom dammupptagningsförmågan erhålls som ett medelvärde från individuella slumpmässiga mätningar.

Del 1: Klassificering, prestanda, test och identifiering

EN 1822-1: 2009 fastställer tre grupper:

  • Grupp E: EPA – EPA – Effektivt partikelluftfilter
  • Grupp H: HEPA – Högeffektivt partikelluftfilter
  • Grupp U: ULPA – filter med ultralåg penetration

Absolutfiltren klassificeras enligt de lokala och integrerade dammupptagningsförmågorna som fastställs under testen.

Del 2: Aerosolproduktion, mätutrustning, statistik för partikelräkning

Denna del beskriver villkoren för testning och aerosolgeneratorerna, partikelmätningstekniken och de statistiska procedurerna för att utvärdera beräkningarna.

Del 3: Test av platt filtermaterial (fastställa MPPS)

Del 3 beskriver fastställandet av den fraktionerade effektiviteten och fastställandet av den mest penetrerande partikelstorleken (MPPS) hos det platta filtermaterialet.

En testaerosol appliceras på filtermediet vid den nominella flödeshastigheten som anges för senare användning av filtret. Testaerosolens delflöden tas uppströms och nedströms om filterprovet. Partikelräkningsmetoden fastställer koncentrationer av partiklar och beräknar effektivitetskurvan för fraktionerna. Partikelstorleken vid vilken effektivitetskurvan för fraktionerna når sin lägsta nivå kallas MPPS. Enkelt uttryckt är detta den partikelstorlek som filtermaterialet är sämst på att fånga upp vid en specifik flödeshastighet.

Del 4: Läckagetestning av filterelement (skanningsmetod)

Följande avsnitt beskriver hur läckor i filter kan upptäckas. Läckor kan uppstå på grund av felaktigheter i filtermediet, felaktig tätning mellan vecken och ramen eller felaktig hantering av komponenterna. På grund av den höga filtreringseffektivitet som förväntas av absolutfilter kan till och med de minsta läckorna (som knappt är synliga för det mänskliga ögat) resultera i ökade lokala partikelkoncentrationer.

Vad gäller den automatiserade processen (skanningstest) placeras filterelementet i en testrigg varefter en DEHS-testaerosol (Di-2-Ethylhexyl-Sebacat) appliceras. Aerosolens medelpartikelstorlek måste ligga inom MPPS-intervallet. Flödessidan av filtret närmas med hjälp av sonder på en datorstyrd linjär axel. De lokala aerosolkoncentrationerna mäts vid varje punkt på den rena sidan av filtret för att fastställa den lokala penetrationsgraden. Om aerosolkoncentrationen inte överskrider den fastställda gränsen vid någon av punkterna anses filtret vara läckagefritt.

För att fastställa den lokala effektiviteten måste också varje filterelement i alla klasser, upp till klass H13, genomgå individuella tester.

Del 5: Att fastställa filterelements effektivitet

Del 5 beskriver hur den integrerade filtereffektiviteten fastställs. Detta värde beräknas vanligtvis som medelvärdet av den lokala individuella effektiviteten som uppmätts i del 4. Alternativt är en individuell mätning med fasta provtagningssonder också tillåten.
 

Alternativ till läckagetest: Röktest (H13 och H14)

Denna snabba, kostnadseffektiva testmetod för att upptäcka läckage består i att placera filtret mot en svart bakgrund i ett upplyst rum, horisontellt och läckagefritt på en diffusor. En oljedroppe aerosol (flytande paraffin) appliceras sedan på filtret. Därefter inspekteras filtret visuellt beträffande läckor. Testförfarandet är i hög grad avhängigt testpersonalens utbildning och inställning. Resultaten kan därför inte reproduceras exakt i upprepade tester. Vidare fastställer röktest inte filtereffektiviteten.