Finna Balansen

Gasturbiner förbränner bränsle med enorma mängder luft för att producera energi genom en generator. Luften tas helt enkelt från atmosfären och behöver därför filtreras från luftburna föroreningar för att undvika slitage på turbinen. Ren luft är därför en förutsättning men detta är inte det enda en gasturbinoperatör bör tänka på.

En ideal luftfiltrering skulle innebära följande:

  • Filtreringsgrad – Tryckfall över filtren - Ju lägre tryckfall desto högre effekt kan tas ut från turbinen (eller lägre bränsleåtgång vid bibehållen effekt)

  • Filtreringsgrad – Högre avskiljningsgrad innebär renare luft och därmed mindre slitage på kritiska turbinkomponenter t.ex. bladen

  • Maximalt bristningstryck – För att säkerställa högsta möjliga säkerhet bör filtren testas tills de förstörs, speciellt under stoftbemängda, fuktiga förhållanden. Detta ”värsta fall” ger operatören vilken säkerhetsmarginal han har om en incident inträffar

Detta sammanvägt belyser komplexiteten med att välja de perfekta luftfiltren till en gasturbin. Därför bör inte inköp av dessa betraktas som ett ”katalog” inköp. För att förstå dessa aspekter och balansen mellan dessa krävs att luftfiltertillverkaren har en konsultativ roll för att välja rätt filter. De bästa filterföretagen kommer att säkerställa att de får miljödata ifrån området där filtren skall användas och matcha detta med hjälp av lång erfarenhet och filterprestanda och sedan skapa en datormodell för att fastställa hur lång livslängd en viss filterkombination kommer att ha.

Detta bör inte vara statiskt. Sett över ett kraftverks livstid, kommer den lokala miljön nästan helt säkert att förändras. Husbyggnationer, köpcentra och vägar är alla exempel på faktorer som påverkar graden av luftföroreningar. Dessa förändringar kommer att påverka filterprestanda och därför krävs en regelbunden översyn av detta (likaså en översyn av målen för kraftverket) vilket är nödvändigt för att säkerställa optimal prestanda genom hela turbinens livslängd.